Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Sustainable Development Goals

Als maatschappelijk bedrijf vindt Enexis Groep het belangrijk om een partner te zijn in de energietransitie en onze verantwoordelijkheid te nemen in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Met ons dagelijkse werk en onze MVO doelstellingen dragen we bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Samenwerking, zowel intern als extern, is cruciaal om deze grote doelen te bereiken. Zo werken we bijvoorbeeld met andere partijen in de sector samen aan duurzame infrastructuur in de coalitie Groene Netten. Wij voelen ons gesteund door de duizenden bedrijven die – net als wij – willen werken aan een betere wereld en zich committeren aan de SDG’s. In onze maatschappelijke activiteiten kiezen we voor focus op thema’s die aansluiten bij onze kernactiviteiten om daarmee een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te bewerkstelligen.

 

Maatschappelijke impact door kernactiviteiten

Via onze betrouwbare energie-infrastructuur geven we huishoudens en bedrijven in ons verzorgingsgebied toegang tot energie. We ondersteunen provincies en gemeenten bij de totstandkoming van Regionale Energie Strategieën en door rekening te houden met de lokale situatie ondersteunen we economische, sociale en ecologische ontwikkeling. Ook nemen we regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met als doel onze energievoorziening betaalbaar te houden en te verduurzamen. Deze kernactiviteiten sluiten naadloos aan op drie SDG’s: 

SDG 7. Betaalbare  & duurzame energie

SDG 7. Betaalbare & duurzame energie

Via onze energie-infrastructuur geven we consumenten en bedrijven toegang tot energie. We nemen regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de energievoorziening betaalbaar houden en verduurzamen. Onze netten bereiden we voor op een toename van hernieuwbare energie, zoals biogas en waterstof. Zo zijn onze klanten ook in de toekomst verzekerd van een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

SDG 9. Industrie, innovatie & infrastructuur

SDG 9. Industrie, innovatie & infrastructuur

Het is onze rol als netbeheerder om te werken aan betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur. Het is ons uitgangspunt energie voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom werken we aan kostenefficiënte oplossingen voor een duurzame, lokale energievoorziening. Ook vereenvoudigen we onze processen en systemen, zodat klanten moeiteloos en op elk gewenst moment hun zaken kunnen regelen.

SDG 11. Duurzame steden & gemeenschappen

SDG 11. Duurzame steden & gemeenschappen

Wij helpen provincies en gemeenten bij de Regionale Energie Strategieën. Op wijkniveau adviseren wij over de meest kansrijke oplossingen. Door rekening te houden met de lokale situatie ondersteunen we economische, sociale en ecologische verbanden. We faciliteren onder meer het aardgasvrij maken van bestaande woningen, het ontwikkelen van een laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en energiebesparing.

Deze doelen zijn verweven met onze missie, visie en en strategie: het is ons bestaansrecht.

Ondersteunende maatschappelijke activiteiten

Niet op alle terreinen kunnen wij als netwerkbedrijf het verschil maken. Naast onze maatschappelijke bijdrage die we leveren door onze kernactiviteiten hebben we een viertal aanvullende SDG’s gekozen waar we een directe bijdrage aan kunnen en willen leveren: