Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Verantwoordelijkheid nemen

Als maatschappelijk bedrijf werkt Enexis Groep aan het verduurzamen van de energievoorziening en zijn we gecommitteerd aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid in de verduurzaming van onze bedrijfsvoering. Met ons dagelijkse werk en onze MVO ambities en resultaten dragen we bij aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDG’s): zo laten we zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. We kiezen er bewust voor om ons te richten op een aantal specifieke SDG doelen die bij ons passen en waar we een maatschappelijke verantwoordelijkheid zien voor onszelf. Zo zijn er een drietal SDG’s die naadloos aansluiten op onze kernactiviteiten, leveren we een bijdrage aan nog eens vier SDG’s vanuit onze bedrijfsvoering en hanteren we voor de overige SDG’s een no-harm principe. 

Samenwerking, zowel intern als extern, is cruciaal om deze grote doelen te bereiken. Zo werken we bijvoorbeeld met andere partijen in de sector samen aan duurzame infrastructuur in de coalitie Groene Netten en onderschrijven we op Europees niveau het ‘Sustainable Grid Charter’ .  Wij voelen ons gesteund door de duizenden bedrijven die – net als wij – willen werken aan een betere wereld en zich committeren aan de SDG’s. In onze maatschappelijke activiteiten kiezen we voor focus op thema’s die passen bij onze organisatie om daarmee een zo groot mogelijke maatschappelijke impact te realiseren.

Maatschappelijke impact door kernactiviteiten

Via onze betrouwbare energie-infrastructuur geven we huishoudens en bedrijven in ons verzorgingsgebied toegang tot energie. We ondersteunen provincies en gemeenten bij de totstandkoming van Regionale Energie Strategieën en door rekening te houden met de lokale situatie ondersteunen we economische, sociale en ecologische ontwikkeling. 

Ook nemen we regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met als doel onze energievoorziening betaalbaar te houden en te verduurzamen. Deze kernactiviteiten sluiten naadloos aan op drie SDG’s, welke zijn verweven met onze missie, visie en strategie (het is ons bestaansrecht):  

SDG 7. Betaalbare  & duurzame energie

SDG 7. Betaalbare & duurzame energie

Via onze energie-infrastructuur geven we consumenten en bedrijven toegang tot energie. We nemen regie in de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die de energievoorziening betaalbaar houden en verduurzamen. Onze netten bereiden we voor op een toename van hernieuwbare energie, zoals biogas en waterstof. Zo zijn onze klanten ook in de toekomst verzekerd van een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening.

SDG 9. Industrie, innovatie & infrastructuur

SDG 9. Industrie, innovatie & infrastructuur

Het is onze rol als netbeheerder om te werken aan betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur. Het is ons uitgangspunt energie voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te houden. Daarom werken we aan kostenefficiënte oplossingen voor een duurzame, lokale en bovenal veilige energievoorziening. Ook vereenvoudigen we onze processen en systemen, zodat klanten moeiteloos en op elk gewenst moment hun zaken kunnen regelen.

SDG 11. Duurzame steden & gemeenschappen

SDG 11. Duurzame steden & gemeenschappen

Wij helpen provincies en gemeenten bij de Regionale Energie Strategieën. Op wijkniveau adviseren wij over de meest kansrijke oplossingen. Door rekening te houden met de lokale situatie ondersteunen we economische, sociale en ecologische verbanden. We faciliteren onder meer het aardgasvrij maken van bestaande woningen, het ontwikkelen van een laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer en energiebesparing door het plaatsen van slimme meters.

Deze doelen zijn verweven met onze missie, visie en en strategie: het is ons bestaansrecht.

Verantwoorde bedrijfsvoering

Niet op alle terreinen kunnen wij als netwerkbedrijf het verschil maken. Naast onze maatschappelijke bijdrage die we leveren door onze kernactiviteiten hebben we een viertal aanvullende SDG’s gekozen waar we een directe bijdrage aan kunnen en willen leveren vanuit onze bedrijfsvoering. Deze vier SDG’s hebben we nader uitgewerkt in ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid, waarin we per thema streven naar een optimale maatschappelijke impact. 

Weten hoe we dat doen? Ontdek onze ambities en initiatieven per SDG:

4. Kwaliteitsonderwijs

4. Kwaliteitsonderwijs

Technisch onderwijs is van cruciaal belang voor het realiseren van de energietransitie: de vraag naar technische professionals met de benodigde kennis en vakmanschap blijft toenemen en daarom is het vergroten van technische kennis en ontwikkeling van vaardigheden een belangrijk thema voor Enexis Groep. Dit doen we op twee manieren.

lees meer Label for lees meer
12. Verantwoorde productie & consumptie

12. Verantwoorde productie & consumptie

Bij Enexis Groep nemen we verantwoordelijkheid voor onze eigen consumptiepatronen en de daarbij horende productieketen. We geloven dat een eerlijke manier van zaken doen met oog voor mens, milieu en maatschappij past bij onze maatschappelijke positie en willen daarmee een bijdrage leveren aan SDG 12.

lees meer Label for lees meer
8. Eerlijk werk & economische groei

8. Eerlijk werk & economische groei

Bij ons werk aan de energietransitie willen we ieder talent in de maatschappij benutten. Daarom streven we naar bevordering van aanhoudende, inclusieve en duurzame groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig, veilig werk voor iedereen.

lees meer Label for lees meer
13. Klimaatactie

13. Klimaatactie

Klimaatverandering heeft een negatieve impact op onze omgeving, de economie en de gezondheid van mensen en wordt vaak genoemd als één van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Enexis Groep levert daarom een actieve bijdrage aan een duurzame én low-carbon toekomst, in lijn met de doelen van SDG 13.

lees meer Label for lees meer

Een duurzame investering

Voor investeerders is de mate van duurzaam handelen steeds vaker een belangrijke beslissingsfactor. Daarom hebben wij transparantie over onze duurzame inspanningen hoog in het vaandel staan. Daarmee laten we zien dat een investering in Enexis Groep een duurzame investering is.

Dit doen we door middel van de zogenaamde Environment, Social & Governance rating (ESG). De ESG-rating wordt onder meer bepaald door energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur. De afgelopen jaren is onze ESG score beter geworden en we zijn trots op onze sterke positie in de sector.