Financeel beleid & credit rating

Financeel beleid & credit rating

Met ons financieel beleid realiseren wij tijdig, blijvend en voldoende toegang tot internationale kapitaal- en geldmarkten. Wij streven naar optimalisatie van de financieringsstructuur en de financieringskosten voor de Enexis Groep en minimaliseren de risico’s.

Het financieringsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en wordt uitgevoerd door de afdeling Treasury.

Treasury

De afdeling Treasury heeft geen winstdoelstelling en hanteert een defensief beleid met betrekking tot open financiële posities en derivaten. Treasury handelt in overeenstemming met het aan haar verleende mandaat, zoals omschreven in het Treasury Statuut en binnen de wettelijke kaders van de Elektriciteits- en Gaswet, de Wet Onafhankelijk Netbeheer en het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders.

De belangrijkste taken zijn het adviseren over en realiseren van externe en interne financieringstransacties, het verrichten van het dagelijkse cashmanagement en het mitigeren van krediet-, valuta-, inflatie- en renterisico’s.

Afsprakenkader Nederlandse Staat

De Staat en de netwerkbedrijven Alliander, Enexis en Stedin zijn tot een onderhandelingsakkoord gekomen over de voorwaarden waaronder een kapitaalstorting en daarmee aandeelhouderschap door de Staat in de netwerkbedrijven in de toekomst mogelijk wordt. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in een ‘afsprakenkader’, dat de ministers Kaag (Financiën) en Jetten (voor Klimaat en Energie) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het afsprakenkader wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de raden van commissarissen, medezeggenschapsorganen en bestaande aandeelhouders van de netbeheerders. Het versterken van het eigen vermogen van de netwerkbedrijven is een cruciale randvoorwaarde om investeringen in de energietransitie te kunnen blijven doen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Dividend beleid

Het dividend bedraagt over de planperiode maximaal 50% van de netto winst, met een streefwaarde van minimaal €100 mln. per jaar. Dit percentage  zal verlaagd worden als deze uitkering ertoe  leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen.

Bankrelatie beleid

Wij willen een lange termijn relatie opbouwen en onderhouden met een brede groep van banken (de ‘core bankgroep’), om de beschikbaarheid van afdoende stand-by bankfaciliteiten zeker te stellen. De core bankgroep zal deels bestaan uit in Nederland gevestigde banken en deels uit internationale banken, alle met voldoende standing, een breed productenportfolio en goede credit ratings.

Credit rating beleid

Enexis Holding N.V. verkrijgt credit ratings bij twee rating agencies, momenteel Standard & Poor’s (S&P) en Moody’s. Ten behoeve van de eenvoud van de compliance met de wettelijke vereiste kredietwaardigheid, zal Enexis Netbeheer B.V. ook een credit rating bij 1 van deze rating agencies aanhouden.

We streven naar een A ratingprofiel, gedefinieerd als een kredietrating van ten minste A flat/A2 met stabiele vooruitzichten. Deze credit rating target geeft een buffer ten opzichte van de wettelijk vereiste minimale kredietwaardigheid van een ‘investment grade rating (BBB/Baa2)’ voor Enexis Netbeheer B.V., zoals bedoeld in het Besluit financieel beheer netbeheerders.

Het A ratingprofiel is in lijn met de wettelijke gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC)-principes en daarmee in lijn met de vergoeding voor financieringskosten. Om ervoor te zorgen dat Enexis Holding N.V. en Enexis Netbeheer B.V. identieke ratings blijven hebben, is het ons beleid om de 'structurele' achterstelling van schulden zoveel mogelijk te beperken.

Actuele credit ratings

Credit rating​​s​​​ Enexis Holding N.V.
Standard & Poor's
Moody's​​
​Short Term A-1​ P-1​
​Long Term A+ (stable)​ Aa3 (Stable outlook)​
Credit Rating Enexis Netbeheer B.V.
Standard & Poor's
 
Long Term A+ (stable)    

Enexis Groep heeft de rating agency Moody’s vrijwillig verzocht om beëindiging van de credit rating van Enexis B.V. (vanaf 1/1/2018 genoemd Enexis Netbeheer B.V.). De credit rating van Enexis Holding N.V. wordt niet beïnvloed en blijft ongewijzigd gehandhaafd. Alle bestaande en toekomstige financiering vindt op het niveau van Enexis Holding N.V. plaats en zal daarom gebruik maken van de credit ratings van Enexis Holding N.V..

De reden voor de vrijwillige beëindiging is economisch en gedreven door kostenbesparingen, aangezien de credit rating van Enexis Netbeheer B.V. alleen gebruikt wordt voor vereenvoudiging van de compliance, welke ook aangetoond kan worden middels 1 credit rating (S&P) of door berekening van de wettelijk vereiste ratio’s.

Rating rapporten Standard & Poor's

Target financiële kengetallen

De financiële kengetallen waar we op sturen zijn gebaseerd op:

  • de minimum financiële kengetallen, zoals voorgeschreven in het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders
  • een conservatief financieel ondernemingsbeleid en samenhangende kengetallen ten behoeve van het handhaven van de credit rating doelstelling
  • de regulatorische WACC als basis voor de te ontvangen vermogensvergoedingen

Wettelijke Kengetallen

Gebaseerd op het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders is Enexis Netbeheer B.V.* als de netwerkmanager wettelijk verplicht te voldoen aan de volgende, minimale financiële kengetallen met betrekking tot rentedekking, schuldendekking en kapitaalstructuur:

  • EBIT rentedekking>=1,7 x
  • FFO rentedekking >=2,5 x
  • FFO / Totaal schulden >=11%
  • Totaal schulden / (EV + totaal schulden) <=70%

Aanvullend stelt het Besluit als eis dat op het moment van de oprichting van Enexis Netbeheer B.V.* de totale schulden ten opzichte van het eigen vermogen plus totaal schulden niet hoger is dan 60%. Dit kengetal mag stijgen tot maximaal 70% als dit het gevolg is van het doen van verplichte investeringen in het gereguleerde netwerk.

Alternatief voor de wettelijk verplichte kengetallen

Als alternatief voor de wettelijk verplichte kengetallen kan de netwerkmanager een credit rating verkrijgen van tenminste ‘Investmentgrade BBB/Baa2’. In dit geval wordt met de credit rating aan de wettelijke verplichtingen voldaan en is het voldoen aan vermelde kengetallen niet meer vereist.

Ter ondersteuning van de doelstelling ten aanzien van een stabiele credit rating op het gewenste niveau hanteert het management van Enexis Groep de navolgende kengetallen, voor zowel Enexis Holding N.V. (geconsolideerd) als Enexis Netbeheer B.V.*, als minimale maatstaf voor haar financiële beleid:

Target financiële kengetallen Enexis Holding N.V. en Enexis Netbeheer B.V.*

  • FFO rentedekking>=3,5 x
  • FFO / netto rentedragende schulden>=16%
  • Netto rentedragende schulden / (EV + netto rentedragende schulden) <=60%

Deze kengetallen geven een buffer ten opzichte van de minimum kengetallen uit het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders en vormen daarom de relevante kengetallen voor het financiële beleid en de Planning & Control cyclus van Enexis Groep. Verwacht wordt dat met het voldoen aan deze kengetallen, er tevens voldoende ruimte en flexibiliteit bestaat voor groei en toekomstige investeringen.

Relevante wet- en regelgeving

De op Enexis Groep van toepassing zijnde verplichtingen omtrent het financiële beleid zijn gebaseerd op de Nederlandse Elektriciteitswet en de Gaswet en het daarop gebaseerde Besluit Financieel Beheer Netbeheerders.

Ons beleid is om blijvend te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, door middel van toepassing van de juiste financieringsstructuren en door zeker te stellen dat ruimschoots voldaan wordt aan de wettelijke financiële ratio’s of credit rating vereisten.

*per 1 januari 2018 is de naam van Enexis B.V. gewijzigd in Enexis Netbeheer B.V..