Financeel beleid & credit rating

Financeel beleid & credit rating

Met ons financieel beleid realiseren wij tijdig, blijvend en voldoende toegang tot internationale kapitaal- en geldmarkten. Wij streven naar optimalisatie van de financieringsstructuur en de financieringskosten voor de Enexis Groep en minimaliseren de risico’s.

Het financieringsbeleid is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en wordt uitgevoerd door de afdeling Treasury.

Treasury

De afdeling Treasury heeft geen winstdoelstelling en hanteert een defensief beleid met betrekking tot open financiële posities en derivaten. Treasury handelt in overeenstemming met het aan haar verleende mandaat, zoals omschreven in het Treasury Statuut en binnen de wettelijke kaders van de Elektriciteits- en Gaswet, de Wet Onafhankelijk Netbeheer en het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders.

De belangrijkste taken zijn het adviseren over en realiseren van externe en interne financieringstransacties, het verrichten van het dagelijkse cashmanagement en het mitigeren van krediet-, valuta-, inflatie- en renterisico’s.

Dividend beleid

Ons dividend beleid is gebaseerd op een pay-out ratio, gedefinieerd als een percentage van de netto winst uit normale bedrijfsvoering van Enexis Holding N.V. Vanaf het boekjaar 2014 bedraagt het dividend maximaal 50% van de nettowinst, waarbij een minimumniveau van jaarlijks EUR 100 miljoen wordt nagestreefd. Dit percentage zal verlaagd worden als deze uitkering ertoe leidt dat het bedrijf binnen vijf jaar haar A rating profiel kan verliezen.

Bankrelatie beleid

Wij willen een lange termijn relatie opbouwen en onderhouden met een groep van tenminste 6 banken (de ‘core bankgroep’), om de beschikbaarheid van afdoende stand-by bankfaciliteiten zeker te stellen. De core bankgroep zal deels bestaan uit in Nederland gevestigde banken en deels uit internationale banken, alle met voldoende standing, een breed productenportfolio en goede credit ratings.

Credit rating beleid

Enexis Holding N.V. en Enexis B.V. verkrijgen credit ratings bij twee rating agencies, momenteel Standard & Poor’s (S&P) en Moody’s, en zullen deze credit ratings in stand houden.

Wij streven naar een A rating profiel, gedefinieerd als een credit rating van minimaal A flat/A2 met stable outlook. Deze credit rating doelstelling zorgt voor een buffer ten opzichte van de minimale wettelijke vereiste kredietwaardigheid van een ‘investmentgrade credit rating (BBB/Baa2)’ voor Enexis B.V., als genoemd in het ‘Besluit financieel beheer netbeheerders’.

Het A credit rating profiel is in lijn met de uitgangspunten van de Regulator volgens de regulatorische, gemiddelde vermogenskostenvergoeding (WACC) en daarmee in lijn met de financieringsvergoedingen. Om een gelijke credit rating te behouden voor Enexis Holding N.V. en Enexis B.V., is het ons beleid om ’structurele achterstelling’ van schulden zoveel mogelijk te beperken.

Actuele credit ratings

Credit rating​​s​​​ Enexis Holding N.V.
Standard & Poor's
Moody's​​
​Short Term A-1​ P-1​
​Long Term A+ (stable outlook)​ Aa3 (Stable outlook)​
Credit Rating Enexis B.V.
Standard & Poor's
Moody's
Long Term A+ (stable outlook) Aa3 (stable outlook)

Target financiële kengetallen

De financiële kengetallen waar we op sturen zijn gebaseerd op:

  • de minimum financiële kengetallen, zoals voorgeschreven in het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders
  • een conservatief financieel ondernemingsbeleid en samenhangende kengetallen ten behoeve van het handhaven van de credit rating doelstelling
  • de regulatorische WACC als basis voor de te ontvangen vermogensvergoedingen

Wettelijke Kengetallen

Gebaseerd op het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders is Enexis B.V. als de netwerkmanager wettelijk verplicht te voldoen aan de volgende, minimale financiële kengetallen met betrekking tot rentedekking, schuldendekking en kapitaalstructuur:

  • EBIT rentedekking>=1,7 x
  • FFO rentedekking >=2,5 x
  • FFO / Totaal schulden >=11%
  • Totaal schulden / (EV + totaal schulden) <=70%

Aanvullend stelt het Besluit als eis dat op het moment van de oprichting van Enexis B.V. de totale schulden ten opzichte van het eigen vermogen plus totaal schulden niet hoger is dan 60%. Dit kengetal mag stijgen tot maximaal 70% als dit het gevolg is van het doen van verplichte investeringen in het gereguleerde netwerk.

Alternatief voor de wettelijk verplichte kengetallen

Als alternatief voor de wettelijk verplichte kengetallen kan de netwerkmanager een credit rating verkrijgen van tenminste ‘Investmentgrade BBB/Baa2’. In dit geval wordt met de credit rating aan de wettelijke verplichtingen voldaan en is het voldoen aan vermelde kengetallen niet meer vereist.

Ter ondersteuning van de doelstelling ten aanzien van een stabiele credit rating op het gewenste niveau hanteert het management van Enexis Groep de navolgende kengetallen, voor zowel Enexis Holding N.V. (geconsolideerd) als Enexis B.V., als minimale maatstaf voor haar financiële beleid:

Target financiële kengetallen Enexis Holding N.V. en Enexis B.V.

  • FFO rentedekking>=3,5 x
  • FFO / netto rentedragende schulden>=16%
  • Netto rentedragende schulden / (EV + netto rentedragende schulden) <=60%

Deze kengetallen geven een buffer ten opzichte van de minimum kengetallen uit het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders en vormen daarom de relevante kengetallen voor het financiële beleid en de Planning & Control cyclus van Enexis Groep. Verwacht wordt dat met het voldoen aan deze kengetallen, er tevens voldoende ruimte en flexibiliteit bestaat voor groei en toekomstige investeringen.

Relevante wet- en regelgeving

De op Enexis Groep van toepassing zijnde verplichtingen omtrent het financiële beleid zijn gebaseerd op de Nederlandse Elektriciteit- en Gaswet uit het jaar 2003, de Wet Onafhankelijk Netbeheer uit 2006 en het Besluit Financieel Beheer Netbeheerders uit 2008.

Ons beleid is om blijvend te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, door middel van toepassing van de juiste financieringsstructuren en door zeker te stellen dat ruimschoots voldaan wordt aan de wettelijke financiële ratio’s of credit rating vereisten.