Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Om in 2050 een CO2-neutrale samenleving te realiseren, is ombouw van het energiesysteem een voorwaarde. Een gigantische opgave, ook voor Enexis. Tegelijkertijd is het een fantastische opdracht om Nederland duurzaam vooruit te helpen.

Focus op uitvoering van de energietransitie

Het uitvoeren van de energietransitie vraagt onze volledige aandacht. Alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat we klanten tijdig aansluiten en dat we het energiesysteem van de toekomst realiseren. Daarom brengen wij met de nieuwe strategie focus aan in onze werkzaamheden. We zijn toekomstgericht, blijven betrouwbaar en werken transparant.

Visie op de toekomst

We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn om de klimaatdoelen waar te maken. Door de grote hoeveelheid oplossingen en de daarmee gepaard gaande complexiteit zullen de totale kosten van de energievoorziening substantieel toenemen.

Warmte

Enexis stelt zich ten doel om snel, betaalbare, duurzame warmte in de gebouwde omgeving te realiseren om de klimaatdoelen in haar verzorgingsgebied te halen. Wij kunnen en willen daarbij een substantiële rol spelen.

Nederland zet in op een klimaatneutrale samenleving in 2050 en hiervoor moet het energiesysteem al ver daarvoor klimaatneutraal zijn. Aardgas wordt vervangen door duurzame alternatieven zoals collectieve warmtenetten, elektrificatie en duurzame gassen. Voor grofweg een derde van de gebouwde omgeving is een collectief warmtenet maatschappelijk de beste optie. Tegelijkertijd zien we dat warmteprojecten moeizaam van de grond komen door de financiële risico’s inherent aan warmtenetten (volloop/leeglooprisico’s, bronrisico’s, substituties), draagvlak en imago, het complexe speelveld van partijen en de onzekerheden in wet- en regelgeving.

Enexis is een publiek bedrijf dat zich focust op het realiseren van de energietransitie en publieke belangen behartigt. Onze missie is: “Wij brengen mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen we door mede richting te geven aan het energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Zo houden we de energietransitie haalbaar en betaalbaar”. Warmtenetten dragen bij aan de energietransitie en sluiten naadloos aan bij onze duurzame missie en maatschappelijk karakter.

Wij stellen ons ten doel om snel, betaalbare, duurzame warmte in de gebouwde omgeving te realiseren om de klimaatdoelen in ons verzorgingsgebied te halen. Wij kunnen en willen daarbij een substantiële rol spelen. Ondanks het complexe speelveld waarin warmte zich bevindt, hebben we de ambitie om, samen met partners, in 2030 een equivalent van 50.000 extra woningen op warmte in ons verzorgingsgebied te realiseren.

We geven dit vorm door deelnemingen in integrale warmtebedrijven. Dat doet recht aan de afhankelijkheid die inherent is aan de warmteketen, en zorgt dat de klant één aanspreekpunt heeft. Onze voorkeur gaat uit naar een minderheidsbelang en naar langjarig gecommitteerde mede-aandeelhouders met een belang bij én invloed op het welslagen van warmte-projecten. De komende jaren staan in het teken van het samen doen én leren.

We zetten onze kennis en ervaring op het gebied van infrastructuur in, en waar het kan, werken we samen met de markt voor warmteproductie en –levering. Daarnaast willen we dat synergie en –schaalvoordelen worden bereikt en schaarse kennis en ervaring worden gedeeld. We geven daarom de voorkeur aan het vormen van regionale warmtebedrijven.

Bij onze investeringsbesluiten betrekken we zowel operationele en financiële projectrisico’s, maatschappelijke belangen als financiële impact voor het warmtebedrijf en voor Enexis. Zo zorgen we dat het warmtebedrijf financieel gezond blijft en er collectieve warmte komt waar dit maatschappelijk de beste oplossing is. Uiteraard volgt besluitvorming over elke deelneming het proces conform de vigerende governance afspraken.

Bij dit alles blijft een voorwaarde dat wet- en regelgeving de juiste kaders gaan scheppen: een netwerkbedrijf mag volwaardig participeren in een warmtebedrijf, regelgeving maakt het mogelijk een redelijk rendement te realiseren en een gemeente kan een warmtebedrijf aanwijzen.

Onze missie en strategische doelen

Onze ambitie is duidelijk: wij realiseren de energietransitie in ons verzorgingsgebied. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze stakeholders. Om te slagen in deze opdracht is focus op onze kerntaken nodig. Onze kerntaken vatten wij samen in drie doelen - zie de afbeelding hieronder.

Een succesvolle realisatie van onze strategische doelen stelt hoge eisen aan onze mensen en organisatie. Ook daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid. Belangrijke waarden daarbij zijn veilig werken, elkaar versterken, duurzame impact hebben en financieel solide blijven.

Financieel beleid

Enexis heeft een financieel solide positie. Om ervoor te zorgen dat we voldoende toegang houden tot kapitaal tegen een aantrekkelijke prijs, hanteren we een financieel beleid.