Onze bijdrage

Bij ons werk aan de energietransitie willen we ieder talent in de maatschappij benutten. Daarom streven we naar bevordering van aanhoudende, inclusieve en duurzame groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig, veilig werk voor iedereen, waarmee we een bijdrage leveren aan SDG 8: Eerlijk werk en economische groei. Door ons toenemende werkpakket creëren we eerlijke banen in de energietransitie in onze regio’s, waarbij de veiligheid van onze mensen voorop staat, zowel in het werk als de werksfeer. Enexis Groep onderschrijft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en heeft deze principes nader uitgewerkt in het personeelsbeleid: zo zorgen we dat we op een eerlijke en waardige manier met elkaar omgaan. Lees hieronder meer over de manier hoe wij omgaan met veiligheid, onze medewerkers én onze zoektocht naar toekomstige medewerkers.

Veiligheid op 1

Veiligheid heeft voor ons altijd de hoogste prioriteit, ook als het druk is. Ons doel is géén ongevallen. We willen dat iedereen na een dag werken veilig weer thuiskomt. Een dodelijk ongeval eind 2017 en ernstig ongeval eind 2018 hebben diepe indruk gemaakt op onze medewerkers en dit is nog altijd voelbaar. Daarom blijven we investeren in veiligheidsopleidingen en zijn we veelvuldig met elkaar in gesprek over veiligheid en de rol die medewerkers hier zelf in spelen. Durven we elkaar aan te spreken op mogelijk onveilige situaties? Ook als een collega ouder is en meer ervaring heeft?

 

Life Saving Rules

We doen er alles aan om ingesleten patronen te doorbreken en de cultuur en ons gedrag open te stellen voor veiligheid. Voor onszelf en ook voor ruim 2.000 medewerkers van aannemers die voor Enexis Groep aan het werk zijn. We werken als één team, waar voor iedereen gelijke veiligheidsregels gelden. In 2019 introduceerden we ‘Life Saving Rules’, tien basisregels voor veilig werken die niemand mag overschrijden. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten, houden we werkplekdialogen. Deze aanpak versterkt het begrip van veiligheid tussen medewerkers in de uitvoering en het management. Het brengt belemmeringen aan de oppervlakte die medewerkers ervaren om veilig te kunnen werken, zodat die weggenomen kunnen worden. Veiligheid maak je samen, zodat veilig werken voor iedereen een vanzelfsprekendheid is.

Zorg voor medewerkers

Medewerkers moeten niet alleen veilig kunnen werken, maar zich ook veilig voelen. Met interne campagnes geven we extra aandacht aan integriteit. Op deze wijze willen we medewerkers stimuleren om zaken bespreekbaar te maken en te melden. Iedereen speelt een rol in het creëren van een veilige en prettige werkplek. Bijvoorbeeld door elkaar toe te staan om fouten te maken, omdat je hiervan leert. En door mét elkaar te praten in plaats van óver elkaar. Ook ondermijning en bedreiging van medewerkers hebben onze aandacht. Voor bijvoorbeeld het aansluiten van wietplantages hebben criminelen baat bij de expertise van onze medewerkers. Tegelijk zien tegenstanders van windmolenparken onze medewerkers liever vertrekken als zij een aansluiting komen realiseren. Door hierover openlijk te spreken, verstevigen we de weerbaarheid van onze mensen.

Personeelsbeleid

De aandacht voor onze medewerkers is vastgelegd in ons HR-beleid, cao’s en bedrijfsregelingen. Enexis Groep erkent en onderschrijft in het MVO-beleid de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Aspecten met betrekking tot mensenrechten, zoals gelijke behandeling en medezeggenschap, zijn uitgewerkt in de cao en bedrijfsregelingen. Voor de melding van eventuele schendingen zijn er diverse meldingsprocedures, vertrouwenspersonen en een regeling vermeende misstanden. Tevens hangen wij de richtlijnen aan voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gelden als fundamentele principes en rechten op het werk, zoals deze zijn geformuleerd door de International Labour Organization (ILO).

Ons beleid om corruptie of omkoping van medewerkers te voorkomen, is vastgelegd in de onze gedragswijzer voor medewerkers, de gedragscode leveranciers en in onze Algemene Inkoopvoorwaarden. Voor melding van eventuele schendingen hebben wij een regeling ‘Vermeende misstanden en onregelmatigheden’ en zijn er vertrouwenspersonen benoemd. Daarnaast is er een interne integriteitscommissie die eventuele integriteitsschendingen bespreekt en borgt dat we blijven werken aan het cultureel verankeren van integriteit.

Nieuwe collega's gezocht

De groei in het werkpakket is niet alleen op te lossen door efficiënter te werken. Het tekort aan technisch personeel en IT’ers is daarvoor te groot. Daarbij komt dat veel van onze collega’s binnenkort met pensioen gaan. Maar de arbeidsmarkt is krap. Daar hebben wij niet alleen last van bij Enexis Groep of in de energiesector, maar dit geldt ook voor andere sectoren in de techniek. Door te investeren in de ontwikkeling en het carrièreperspectief van onze huidige medewerkers, willen we hen zoveel mogelijk aan ons binden. We prijzen ons gelukkig met hun betrokkenheid; iedereen is bereid een extra stap te zetten.

Daarnaast spannen we ons in voor extra instroom van nieuwe medewerkers in onze regio’s. We breidden de opleidingscapaciteit op onze vakschool uit. We benutten zij-instroom maximaal en lopen er projecten om statushouders een plek te bieden binnen onze organisatie. Door daarnaast werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt streven we naar een divers personeelsbestand, waarin plaats is voor iedereen.