Enexis Erkenningsregelingen

Enexis is een aanbestedende dienst in het kader van de Aanbestedingswet 2012. Dit betekent dat inkopen boven vastgestelde Europese drempelbedragen moeten worden aanbesteed op basis van wettelijke procedures en termijnen.

Om opdrachten voor bepaalde werkzaamheden sneller bij leveranciers uit te kunnen zetten maken wij gebruik van zgn. erkenningsregelingen. In zo’n regeling toetsen we op voorhand of u voldoet aan bepaalde criteria, op bijvoorbeeld technisch of organisatorisch vlak. Als u erkend bent, kunt u aan aanbestedingen o.b.v. deze erkenningsregelingen deelnemen.

Wilt u meer weten of bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor erkenning? Klik dan hieronder op de knop.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom hebben wij Maatschappelijk Verantwoord Inkoopbeleid ontwikkeld. Thema’s uit dit beleid maken deel uit van wensen en eisen in onze Europese aanbestedingen:

  • Mens, zoals duurzame inzetbaarheid.
  • Materiaal, zoals het voorkomen of het hergebruiken van afval.
  • Milieu, zoals het verminderen van het energieverbruik.

Inkoopvoorwaarden

Enexis Groep hanteert de volgende algemene inkoopvoorwaarden.
Naast deze voorwaarden kunnen de diverse bedrijven binnen Enexis Groep met leveranciers specifieke voorwaarden overeenkomen.

Gedragscode

Op iedere inkoopopdracht van Enexis Groep en de aan haar gelieerde bedrijven is in ieder geval de Gedragscode Leveranciers van toepassing, zodat geborgd is dat onze leveranciers zich niet alleen houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving maar ook aan de uitgangspunten die hierin zijn opgenomen.

In deze gedragscode wordt een aantal uitgangspunten over maatschappelijk verantwoord ondernemen nader toegelicht. Door het aangaan van een opdracht met Enexis, committeert de leverancier zich niet alleen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is, maar ook aan deze uitgangspunten.

Meldplicht Datalekken

Vanaf 1 januari 2016 zijn organisaties wettelijk verplicht om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtenloket aanbesteden

Als aanbestedende dienst zijn wij gebonden aan de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit en volgen wij bij onze opdrachten voor werken, diensten of leveringen de uitgangspunten van transparantie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Daarnaast hebben wij een Klachtenloket ingesteld voor klachten met betrekking tot inkoopprocedures (onder of boven de Europese drempel voor aanbesteden) van Enexis Netbeheer B.V. of van een andere tot de Enexis Groep behorende onderneming.