Inkoop & leveranciers

Inkoop & leveranciers

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)

Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. Vanuit onze maatschappelijke rol tonen wij leiderschap op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een belangrijk instrument: hiermee voegen we daad bij woord.

We hebben een aantal thema’s benoemd waar we de komende jaren op in willen zetten. We werken daarin actief samen met onze (keten-)partners. In die samenwerking nemen wij zelf leiderschap, maar vragen we ook leveranciers om zaken samen met ons op te pakken.

Of het nu gaat om Europese aanbestedingen voor onze kabels onder de grond of over de inkoop van kantoorartikelen. Door het nieuwe MVI-beleid werken we alleen samen met partijen die het beste voldoen aan onze eisen en wensen op het gebied van:

  • Mens, zoals duurzame inzetbaarheid.
  • Materiaal, zoals het voorkomen of het hergebruiken van afval.
  • Milieu, zoals het verminderen van het energieverbruik.

 

Inkoopvoorwaarden

Enexis Groep hanteert de volgende algemene inkoopvoorwaarden.
Naast deze voorwaarden kunnen de diverse bedrijven binnen Enexis Groep met leveranciers specifieke voorwaarden overeenkomen.

gedragscode.jpg

Gedragscode

Op iedere inkoopopdracht van Enexis Groep en de aan haar gelieerde bedrijven is in ieder geval de Gedragscode Leveranciers van toepassing, zodat geborgd is dat onze leveranciers zich niet alleen houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving maar ook aan de uitgangspunten die hierin zijn opgenomen.

In deze gedragscode wordt een aantal uitgangspunten over maatschappelijk verantwoord ondernemen nader toegelicht. Door het aangaan van een opdracht met Enexis, committeert de leverancier zich niet alleen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is, maar ook aan deze uitgangspunten.

klant_stel_laptop.jpg

Meldplicht Datalekken

Vanaf 1 januari 2016 zijn organisaties wettelijk verplicht om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

overleg.jpg

Klachtenloket aanbesteden

Als aanbestedende dienst zijn wij gebonden aan de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit en volgen wij bij onze opdrachten voor werken, diensten of leveringen de uitgangspunten van transparantie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Daarnaast hebben wij een Klachtenloket ingesteld voor klachten met betrekking tot inkoopprocedures (onder of boven de Europese drempel voor aanbesteden) van Enexis Netbeheer B.V. of van een andere tot de Enexis Groep behorende onderneming.