De omgevingswet

De omgevingswet

De uitdaging

De energietransitie wordt ook wel de grote verbouwing van Nederland genoemd. Het realiseren van het energiesysteem van de toekomst heeft namelijk grote invloed op onze fysieke leefomgeving. Het gaat om complexe opgaven, zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie, die ook nog eens nauw met elkaar verweven zijn. Al deze ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de energievoorziening.

Verbetering en verzwaring van de energie-infrastructuur heeft, net als andere opgaven, ruimte boven en onder de grond nodig. We weten nog niet precies hoe het energiesysteem van de toekomst eruit ziet. Enexis is dit aan het ontdekken door voortdurend, gericht en systematisch stappen te zetten, met het vizier op de (verre) toekomst. Alleen door in een vroeg stadium actief samen te werken met provincies en gemeenten aan de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, Programma’s en het Omgevingsplan kunnen we de uitdagingen van de energietransitie aan.

Nieuweafmetingen

Haalbaarheid

Nieuwe windmolenparken, zonnevelden, gasloze woonwijken en elektrisch vervoer zorgen voor een toenemende vraag én toenemend aanbod van energie. In veel gevallen is het bestaande netwerk hier niet op berekend. De energie-infrastructuur moet dus flink worden uitgebreid. Dat betekent dat het ruimtebeslag hiermee de komende jaren fors toeneemt. Als gevolg van de elektrificatie zal het aantal stations in sommige wijken verdrievoudigen. En ook onder de grond is meer ruimte nodig voor dikkere kabels en leidingen. Door de energie-infrastructuur een integraal onderdeel te maken van het ruimtelijke beleid van provincies en gemeenten kan de juiste balans worden gevonden tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving.

171006 2764

Onze visie

De instrumenten van de Omgevingswet bieden kansen om de energietransitie te versnellen. Door de energie-infrastructuur vroegtijdig onderdeel te maken van de Omgevingsvisie, Programma’s en het Omgevingsplan kunnen we doorlooptijden verkorten. Door inzichtelijk te maken wat er aan energie-infrastructuur nodig is, helpen we betrokken partijen om hun rol beter in te vullen. Dat stelt ons in staat om efficiënt het energiesysteem uit te breiden waar dat het meest wenselijk is en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat inwoners, bedrijven en ontwikkelaars weten waar ze aan toe zijn. En werken we samen aan een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening.

donker_vogelperspectief_woonwijk.png

Onze prioriteiten

  1. Inzichtelijk maken wat er aan ruimte voor de energie-infrastructuur nodig is, draagt bij aan een effectief proces en duidelijke rolverdeling voor betrokken belanghebbenden.
  2. Door in gezamenlijkheid bewuste keuzes te maken voor de invulling van ruimtelijke eisen en het daarvoor benodigde energiesysteem van de toekomst, kunnen we rekening houden met maatschappelijke kosten én beschikbare ruimte.
  3. Vroegtijdige betrokkenheid stelt ons in staat om efficiënt het energiesysteem uit te breiden waar dat het meest wenselijk is.

Meer informatie

Bent u aan de slag met het opstellen van de Omgevingsvisie, of Programma’s rondom energie of het Omgevingsplan? Lees hieronder meer over het Enexis perspectief op de Omgevingswet en het ruimtebeslag van onze energie-infrastructuur. Of bekijk de Staalkaart ‘Elektriciteit en gas in het omgevingsplan' van Netbeheer Nederland.

Neem contact op met een van onze strategisch adviseurs in uw regio!