SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Technisch onderwijs is van cruciaal belang voor het realiseren van de energietransitie: de vraag naar technische professionals met de benodigde kennis en vakmanschap blijft toenemen en daarom is het vergroten van technische kennis en ontwikkeling van vaardigheden een belangrijk thema voor Enexis Groep. Wij dragen bij aan subdoel 4.3, 4.4 en 4.7.

SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs
rondleiding_kinderen.jpg

Jong geleerd...

Wij geloven dat het belangrijk is om al vroeg te beginnen met het bouwen aan technische kennis én het aantrekkelijk maken van ons vakgebied. Daarom ontwikkelen we lespakketten voor basisscholen, werken we samen met de Raad van Kinderen en geven we regelmatig rondleidingen aan basisschoolklassen. Na de basisschool hopen we deze kinderen weer te ontmoeten, bijvoorbeeld op het vmbo waar we leerlingen enthousiasmeren voor een technische richting en lespakketten aanbieden om
de instroom op technische mbo-opleidingen te vergroten.

Samen met verschillende ROC’s bieden we gezamenlijke vervolgopleidingen aan tot bijvoorbeeld monteur of engineer. Dit doen we niet alleen om eigen mensen op te leiden, ook voor andere bedrijven in de sector. Daarnaast leveren we gastdocenten voor diverse opleidingen, hebben we stagiairs en promovendi in dienst, werken we veel samen met het hoger onderwijs in gezamenlijke onderzoeksprojecten en is één van onze directeuren hoogleraar aan de TU Eindhoven.

Leren & ontwikkelen tijdens je loopbaan

We vinden het niet alleen belangrijk dat er geleerd wordt ter voorbereiding op een technische loopbaan, wij geloven ook dat leren en ontwikkelen tijdens je loopbaan belangrijk is. Daarom richten we ons in een Enexis-breed programma op het vergroten van het ontwikkel- en verandervermogen van onze organisatie. Concreet betekent dit dat onze medewerkers continu gestimuleerd worden om te leren, via interne of externe opleidingsprogramma’s. Zo krijgt elke medewerker een jaarlijks budget om het eigen leren te bevorderen. Veiligheidsopleidingen vormen een verplicht en essentieel onderdeel van het opleidingsprogramma binnen Enexis Groep. Naast eigen medewerkers volgen ook derden, waaronder aannemers, veiligheidsopleidingen via Enexis Groep.

Het opleiden van zoveel nieuwe medewerkers kost veel tijd en vraagt onze aandacht. Tegelijkertijd zien we het als een kans. We trainen behalve de kneepjes van ons vak en de veiligheidsregels ook het gedrag dat daarbij hoort. 

veilig_werken.jpg

Zorg voor medewerkers

Medewerkers moeten niet alleen veilig kunnen werken, maar zich ook veilig voelen. Met interne campagnes geven we extra aandacht aan integriteit. Op deze wijze willen we medewerkers stimuleren om zaken bespreekbaar te maken en te melden. Iedereen speelt een rol in het creëren van een veilige en prettige werkplek. Bijvoorbeeld door elkaar toe te staan om fouten te maken, omdat je hiervan leert. En door mét elkaar te praten in plaats van óver elkaar.

Ook ondermijning en bedreiging van medewerkers hebben onze aandacht. Voor bijvoorbeeld het aansluiten van wietplantages hebben criminelen baat bij de expertise van onze medewerkers. Tegelijk zien tegenstanders van windmolenparken onze medewerkers liever vertrekken als zij een aansluiting komen realiseren. Door hierover openlijk te spreken, verstevigen we de weerbaarheid van onze mensen.

Personeelsbeleid

De aandacht voor onze medewerkers is vastgelegd in ons HR-beleid, cao’s en bedrijfsregelingen. Enexis Groep erkent en onderschrijft in het MVO-beleid de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Aspecten met betrekking tot mensenrechten, zoals gelijke behandeling en medezeggenschap, zijn uitgewerkt in de cao en bedrijfsregelingen. Voor de melding van eventuele schendingen zijn er diverse meldingsprocedures, vertrouwenspersonen en een regeling vermeende misstanden. Tevens hangen wij de richtlijnen aan voor arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die gelden als fundamentele principes en rechten op het werk, zoals deze zijn geformuleerd door de International Labour Organization (ILO). 

Ons beleid om corruptie of omkoping van medewerkers te voorkomen, is vastgelegd in de onze gedragswijzer voor medewerkers, de gedragscode leveranciers en in onze Algemene Inkoopvoorwaarden. Voor melding van eventuele schendingen hebben wij een regeling ‘Vermeende misstanden en onregelmatigheden’ en zijn er vertrouwenspersonen benoemd. Daarnaast is er een interne integriteitscommissie die eventuele integriteitsschendingen bespreekt en borgt dat we blijven werken aan het cultureel verankeren van integriteit.

Onze dilemma's, inzichten & leerpunten

Gezond werken tot 67 jaar

De betrokkenheid van onze medewerkers en hun wil om de klus te klaren, is groot. Dat is goed voor de teamspirit, maar heeft ook een keerzijde. Vooral voor collega’s die overdag en ’s nachts fysiek werk moeten leveren tot ze 67 jaar zijn. Dat is zwaar. Ten opzichte van 2015 is het langdurig verzuim toegenomen; al was in 2019 een lichte daling zichtbaar van 0,2% ten opzichte van 2018.

In 2019 is er meer aandacht geweest voor verzuim dan in de voorgaande jaren, onder meer door een intensievere begeleiding van de leidinggevenden van arbeidsongeschikte medewerkers en diverse verzuimprojecten binnen de organisatie. De relatief hoge gemiddelde leeftijd van ons personeel betekent een extra uitdaging in het beheersen van (toekomstig) verzuim. We nemen maatregelen qua planning om medewerkers in bescherming te nemen, maar gezond aan het werk blijven is een zorgpunt. De ingezette koers wordt in 2020 voortgezet en op het gebied van preventief verzuim geïntensiveerd. Er is ook aandacht voor gevaarlijke stoffen waaraan onze medewerkers en de omgeving kunnen worden blootgesteld. Wij hebben hier oog voor en zien die bezorgdheid ook in de maatschappij.