Wij denken graag mee over deze thema's

Wij denken graag mee over deze thema's
zonnepanelen_daken.jpg

Regionale Energie Strategie (RES)

Op dit moment werkt elke gemeente en provincie samen met andere belanghebbenden aan het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES). Als netbeheerder zijn wij hier ook bij aangesloten om de regio van kennis te voorzien over de energie-infrastructuur. In totaal zijn er 30 RES Regio’s en Enexis Netbeheer is bij 10 regio’s betrokken. 

De keuzes die in de RES gemaakt worden hebben impact op het energienetwerk. Wat de impact van de keuzes is op bijvoorbeeld doorlooptijd of ruimtebeslag, staat in de notitie 'Basisdocument over energie-infrastructuur' van Netbeheer Nederland.

Wanneer er een scenario is geschetst binnen de RES-regio, rekenen wij deze door waardoor de gevolgen op onder andere de maatschappelijke kosten, ruimtelijk beslag en de realisatietijd inzichtelijk worden.

191118_3995.jpg

Transitievisie Warmte (TVW)

In 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Hierin geeft de gemeente aan hoe zij haar wijken gaat verduurzamen en daarmee toewerkt naar een warmtevoorziening zonder aardgas in uiterlijk 2050. Een hele opgave waarbij wij kunnen helpen bij het in beeld brengen van opties. 

Gaat u aan de slag met de TVW en wilt u meer informatie, kijk dan eens naar het informatiepakket TVW van Netbeheer Nederland. Wij kunnen ook samen met u meedenken over eventuele alternatieven per wijk. Dit doen wij door middel van de Quickscan. Heeft u interesse hierin, neem dan contact op met de strategisch adviseur uit uw regio. 

Zonnepanelen

Transportschaarste

Sinds 2018 is er in delen van het Enexis-gebied onvoldoende ruimte op ons energienet voor teruglevering. Dit wordt veroorzaakt door een enorme groei in grootschalige initiatieven voor duurzame opwek, zoals zon- en windparken. Daardoor is de maximale belastbaarheid van het net in bepaalde gebieden bereikt. Dat noemen we transportschaarste.

koken_op_gas.jpg

Aardgasvrije wijken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft 27 wijken aangewezen als proeftuinen Aardgasvrije Wijken. 13 daarvan vallen in Enexis-verzorgingsgebied. Het doel is om per gemeente ongeveer 500 bestaande woningen op termijn aardgasvrij te maken. De proeftuinen zijn bedoeld om samen met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij te maken.

Ook voor Enexis Groep is het aardgasvrij maken van Nederland een grote uitdaging. Ons netwerk is nog niet klaar voor een sterke toename in het elektriciteitsgebruik. Naast het verzwaren van onze netten zoeken we naar creatieve oplossingen die de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs.

Duurzame_mobiliteit_Bregje.jpg

Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

Op het gebied van mobiliteit staan we ook voor een grote transitieopgave met elkaar. In het klimaatakkoord is een reductiedoelstelling van 7,3 megaton CO2 in 2030 vastgesteld. Dit betekent dat een groot deel van het nationale wagenpark elektrisch moet worden. Deze auto’s hebben een laadbehoefte waar het elektriciteitsnetwerk op moet worden voorbereid en geoptimaliseerd. Om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen rem zet op de uitrol van elektrisch vervoer is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur opgezet.

Nederland is opgedeeld in 6 NAL regio’s.

Wij denken graag met u mee over uw visie op laadpalen en betrek ons vooral bij de NAL in uw regio. Samen met ElaadNL hebben wij diverse factsheets opgesteld die u kunnen helpen bij uw visie en beleid op elektrisch vervoer. Heeft u vragen of interesse neem dan contact op met de strategisch adviseur uit uw regio.