Warmtetransitie: opties helder krijgen

Warmtetransitie: opties helder krijgen

Eind 2021 moet elke gemeente in overleg met zijn stakeholders een Transitievisie Warmte (TVW) hebben opgesteld. Op basis daarvan dienen ze te komen tot wijkuitvoeringsplannen in overleg met bewoners en gebouweigenaren. Vóór 2050 moet zo de CO2-uitstoot fors beperkt worden doordat we verwarmen en koken zonder aardgas. De insteek van Enexis Netbeheer is om de route daarnaartoe zo te organiseren, dat deze bij nieuwe ontwikkelingen kan worden bijgestuurd. Wij helpen gemeenten door advies over mogelijke opties te geven en inzichtelijk te maken wat de impact van keuzes op het elektriciteits- en gasnet is.

De plussen van sparren

De voordelen van het betrekken van Enexis Netbeheer bij warmtetransitieplannen zijn legio:

  1. Inzicht in de impact van warmtetransitieplannen op de elektriciteits- en gasnetten.
  2. Beter vergelijkbare alternatieven door inzicht in de gevolgen van keuzes.
  3. Meer systeemefficiëntie doordat de transitievisie en de wijkuitvoeringsplannen beter kunnen worden afgestemd op andere duurzame, lokale ontwikkelingen waarop wij bij Enexis Netbeheer zicht hebben.

Startanalyse voor gemeenten

De Startanalyse is een technisch-economische analyse op basis van landelijke data die door het Planbureau voor de Leefomgeving is gemaakt. Deze Startanalyse geeft informatie over vijf strategieën om gebouwen zonder aardgas te verwarmen en is een hulpmiddel voor gemeenten bij het ontwikkelen van een TVW.

Enexis Buurtinzicht

Met Enexis Buurtinzicht bieden we gemeenten op buurtniveau inzicht in de impact van keuzes op ons energienet in 2030. Het laat zien hoeveel netverzwaringen en extra stations nodig zijn in het laagspanningsnet. Enexis Buurtinzicht laat zien in welke buurten er meer of minder werk aan de winkel is, om het elektriciteitsnet klaar te maken voor het realiseren van verschillende scenario's. Deze inzichten kunnen u helpen bij het maken van keuzes, bijvoorbeeld in het prioriteren en faseren van wijken. Heeft u interesse in Buurtinzicht, bijvoorbeeld omdat u bezig bent met uw Transitievisie Warmte of Regionale Aanpak Laadinfrastructuur? Wij delen onze inzichten graag met u. Neem hiervoor contact op met de Strategisch Adviseur van uw regio. 

Handige TVW-informatie

  • Download het informatiepakket TVW van Netbeheer Nederland. Hierin staat onder andere hoe de netbeheerder kan ondersteunen bij de warmtetransitie. Het document is in eerste instantie bedoeld voor gemeenten, maar het is interessant voor iedereen die meer wil weten over de Transitievisie Warmte.
  • Begin maart 2022 hebben de gezamenlijke netbeheerders de eerste versies van de TVW's geanalyseerd. Bekijk de resultaten. 

Informatiepakket Wijkuitvoeringsplannen

Download het informatiepakket Wijkuitvoeringsplannen van Netbeheer Nederland. Hierin worden de transitiepaden naar aardgasvrij omschreven, bieden de netbeheerders inzicht in de impact van duurzame warmtealternatieven op het energienet en delen we meer informatie over wat er nodig is om een WUP op te stellen.

Meer

De komende jaren wil de overheid zo’n 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. Om te onderzoeken hoe werden sinds 2018 46 wijken in twee rondes uitgeroepen tot proeftuin. 19 van deze proeftuinen vallen binnen het Enexis-verzorgingsgebied. Samen met gemeenten, provincies, marktpartijen en bewoners bekijken we wat wijk voor wijk de beste oplossing is en hoe we die tot uitvoering kunnen brengen.

We brengen daarbij bijvoorbeeld onze kennis over bestaande netten in. Samen met alle betrokken partijen willen we ervoor zorgen dat steeds de meest kosteneffectieve aanpak wordt gekozen en uitgevoerd, zodat de energievoorziening voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft. De eerste ervaringen die in de proeftuinen werden opgedaan waren leerzaam, maar er zijn nog belangrijke stappen te zetten, ook op het gebied van wet- en regelgeving.