Jouw Energie Moment 2.0 trekt conclusies over flexibele tarieven

19 juli 2018

Proefproject JEM 2.0 laat zien dat het niet eenvoudig is om business modellen die voor iedereen iets opleveren met flexibele tarieven voor huishoudens te realiseren. Het is een flinke puzzel om te komen tot afstemming tussen verschillende (markt)partijen, technische systemen goed in te richten en daarmee een interessant product voor consumenten te maken.

Flexibele tarieven als stimulans voor voorkomen van hoge piekbelasting

Doordat huishoudens steeds meer zelf energie gaan produceren, er meer elektrische auto’s en warmtepompen komen, kunnen er steeds hogere pieken op het elektriciteitsnet ontstaan. Om de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk te minimaliseren, moeten we manieren vinden om het verbruik van huishoudens zo te veranderen dat de netbelasting zo veel mogelijk wordt verdeeld over de dag. Met flexibele tarieven kunnen huishoudens worden aangespoord om zoveel mogelijk hun verbruik te verplaatsen naar goedkope momenten (met lage netbelasting).

JEM 2.0 toetste flexibele tarieven in combinatie met opslag in de praktijk bij 93 huishoudens

Tijdens de eerste fase van Jouw Energie Moment (JEM) bleek dat huishoudens best bereid zijn om hun energievraag aan te passen als ze daarbij geholpen worden met informatie en automatische aansturing van apparatuur. De uitdaging was nog om dat binnen een rendabel en opschaalbaar business model te doen.

Dat is in vervolgproject JEM 2.0 onderzocht. Het aanbod voor de deelnemers werd aangepast: ze kregen een nieuwe app om inzicht te krijgen in hun verbruik en in de tarieven. Bij 39 van de 93 deelnemers werden een (speciaal geïnstalleerde) thuisbatterij en de warmtepomp automatisch aan- en uitgezet. Dat regelde het systeem (ontwikkeld door JEM) voor de huishoudens. Verder is er een nieuw factureringssysteem ontwikkeld en zijn de wettelijke kaders voor flexibiliseren van de tarieven verkend.

Een focus op financieel voordeel werkt niet voor iedereen

Tijdens de pilot bleek dat de focus op financieel voordeel niet voor iedereen interessant was om actief met de pilot betrokken te worden. Duurzaamheid is inmiddels ook een belangrijke drijfveer en het financiële voordeel lijkt beperkt. Veel mensen bleken voorkeur te hebben voor een display in de woonkamer in plaats van een app. Door de app moesten de deelnemers naar eigen zeggen te veel moeite doen om de stand van het energietarief te bekijken. Daarnaast was het door de app minder makkelijk voor huisgenoten om mee te doen.

De puzzel is nog niet opgelost

In deze proef was het lastig om op basis van de verzamelde data een duidelijke conclusie trekken of dit business model werkt. Wel vonden we dat de geautomatiseerde inzet van batterijen zowel hoge pieken kan helpen voorkomen, maar in een enkel geval ook verergeren. Als ze wat goedkoper zijn, is dus te verwachten dat batterijen een rol gaan spelen bij het voorkomen van piekbelasting. Voor de netbeheerder is het van belang om in de gaten te houden, en mogelijk invloed te hebben op, hoe batterijen in het laagspanningsnet aangestuurd gaan worden zodat er geen onbedoelde pieken in energieverbruik ontstaan.

De rol van Enexis Groep

Enexis was voor het JEM 2.0 project de projectleider, heeft onderzoek begeleid, heeft privacy issues uitgezocht, wet- en regelgeving bekeken, en nog meer. Om de systemen te kunnen bouwen en het onderzoek te kunnen uitvoeren werkten Enexis Netbeheer en Enpuls samen met een aantal bedrijven en universiteiten. Het project is gedeeltelijk gefinancierd uit een subsidieprogramma van de Nederlandse overheid. De leringen uit het project worden nu meegenomen in andere interne projecten en gedeeld met stakeholders uit de energiesector.

Met pilots zoals JEM 2.0 doen we onderzoek naar de impact van de energietransitie op ons net en naar oplossingsrichtingen om ook in de toekomst ons net betaalbaar en betrouwbaar te houden. Voor Enexis Groep is het de uitdaging om uit te vinden welke veranderingen in verbruik er van consumenten nodig zijn om netwerkproblemen te voorkomen en welke producten en diensten hen daar het beste voor kunnen motiveren.