Terug naar overzicht

Aandeel groen gas in Nederland met 30% toegenomen

26 jan. 2021

Nederland is in 2020 fors meer gebruik gaan maken van groen gas, aldus Netbeheer Nederland. Het aandeel van deze duurzame variant van aardgas bedroeg vorig jaar 196 miljoen kuub (gelijk aan 1.915 GWh). In 2019 was dat nog 148 miljoen kuub. Een stijging van dertig procent. 64 miljoen kuub van het totaal, is ingevoed op onze netten.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en daarmee een goed alternatief voor de verwarming van woningen. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere gasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

Toename producenten

Het aandeel groen gas is nog bescheiden, maar groeit flink. Met de hoeveelheid groen gas die in 2020 werd geproduceerd, kunnen 150.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas worden voorzien (bij een gemiddeld gebruik van 1.300 kuub per jaar). In Nederland zijn nu 57 producenten van groen gas actief. Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs, die via vergisting mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote voedsel verwerkende partijen waarbij afvalresten vergist worden tot groen gas.

Groen gas expert bij Enexis Netbeheer Michiel van Dam over de cijfers: “Het is bemoedigend om te zien dat er landelijk zo’n groei is. Maar de invoeding moet nog tien keer zo groot zijn en dus ieder jaar met zulke cijfers stijgen willen we de landelijke doelstelling van 2bcm (2 miljard m3) groen gas in 2030 halen. Er is dus nog veel werk te doen. Wij, maar ook de andere netbeheerders, zien groen gas dan ook als een waardevol onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. Zo is het prijstechnisch voor sommige woningen interessanter dan andere alternatieven voor aardgas (zoals all-electric of warmtenetten), is groen gas goed bruikbaar in de industrie zonder aanpassingen van installaties, en kan het bestaande net gebruikt worden voor de distributie, waardoor minder netinvesteringen nodig zijn.”

Klimaatakkoord doel voor groen gas van 2 BCM in 2030 onder voorwaarden haalbaar

Het doel is om in 2030 2 BCM aan groen gas te produceren, aldus het Klimaatakkoord. Ook de startanalyse aardgasvrije buurten van Planbureau voor de Leefomgeving en de Routekaart Groen Gas van het ministerie van EZK onderschrijven die grote behoefte aan groen gas in 2030. Onderzoek van Netbeheer Nederland laat zien dat de ambitie van 2 miljard kuub aan groen gas haalbaar is, maar dat er wel flink moet worden ingezet op innovaties en ondersteunend beleid. Zo zijn onder meer innovaties in vergistings- en vergassingsinstallaties nodig, beleidsmaatregelen zoals een bijmengverplichting voor groen gas en moet er gewerkt worden om de sociale acceptatie van groen gas te waarborgen.

De netbeheerders zijn actief bezig met andere partijen om het groen gas-potentieel te realiseren. “We zetten ons als netbeheerder in op een soepele dienstverlening om het aansluiten van groen gas producenten te vereenvoudigen en door actief zogenoemde invoedknelpunten op te lossen in het gasnet, zoals eerder gebeurd is met de Groen Gas Booster. Ook ondersteunen we gemeenten in ons verzorgingsgebied bij de transitivisie warmte en adviseren we over hoe het schaarse gas optimaal is in te zetten. We verwachten de komende tijd een hoop nieuwe producenten van groen gas aan te kunnen sluiten”, zegt Van Dam. “Vanuit Enexis Groep pleiten we voor een grotere rol van groen gas in de energietransitie. We brengen partijen bij elkaar, onder andere in de 2bcm Alliantie, en stimuleren waar mogelijk de ontwikkeling van de juiste beleidsinstrumenten in de landelijke politiek.”

Lees hier het volledige persbericht van Netbeheer Nederland.