Terug naar overzicht

Eerste groen gas booster officieel in gebruik genomen

22 nov. 2019

Nieuwe compressor neemt belangrijke bottleneck voor producenten weg

De eerste groen gas booster is vandaag officieel geopend met een feestelijke bijeenkomst bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in Wijster (Drenthe). Deze nieuwe compressor kan lokaal opgewekt groen gas landelijk beschikbaar maken. Hierdoor is het mogelijk om op grote schaal duurzaam groen gas in te voeden, ook als er regionaal weinig vraag naar is. De groen gas booster is een project van Enexis Netbeheer, Gasunie Transport Services (GTS) en Attero.

In het Klimaatakkoord staat dat er in 2030 twee miljard kubieke meter groen gas nodig is voor de duurzame verwarming van woningen en gebouwen. Dat staat gelijk aan de huidige jaarlijkse gasvraag van 1,3 miljoen huishoudens. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren; in 2018 werd er zo’n 109 miljoen kubieke meter aan groen gas ingevoed in de netten. Om tot de gewenste volumes te komen, wordt ingezet op het verbeteren van conversietechnieken (zoals vergisting en vergassing) en het faciliteren van de groen gasinvoeding. Begin 2020 presenteert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de routekaart die uitlegt hoe de groen gasambitie bereikt moet worden.

Landelijke gasnet

Groen gas wordt geproduceerd door biogas geschikt te maken voor huishoudelijk gebruik. Daarna wordt het bij voorkeur lokaal onder relatief lage druk het regionale gasnet in gepompt, waardoor alleen omliggende huishoudens en industrie het kunnen afnemen. Eén van de huidige groeibelemmeringen is de beperkte capaciteit van het regionale gasnetwerk op het moment dat de vraag naar (groen) gas laag is – bijvoorbeeld in de zomer, als huizen niet verwarmd hoeven worden. In deze periode is de lokale vraag vaak lager dan de productie. Het overschot aan groen gas wordt dan afgefakkeld – en dat is zonde. Met de groen gas booster is het nu mogelijk om dit overschot aan groen gas onder hoge druk het landelijke gasnet in te pompen, waardoor affakkelen niet meer nodig is. Ook krijgen producenten van groen gas de zekerheid dat zij het hele jaar door groen gas kunnen invoeden.

De groen gas booster staat nabij de productielocatie van Attero, op de grens van het regionale netwerk van Enexis Netbeheer en het landelijke netwerk van GTS.

Noodzaak groen gas

Groen gas wordt gezien als een waardevol onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. Ten eerste omdat het voor bepaalde huizen en gebouwen prijstechnisch een aanzienlijk aantrekkelijkere optie is dan de keuze voor all-electric of warmtenetten. Ten tweede omdat groen gas goed bruikbaar is in de industrie. Het kan dienen als brandstof voor industriële processen die lastig te elektrificeren zijn. Ten derde zijn de investeringen in de energie-infrastructuur aanzienlijk lager dan bij de keuze voor gasloze oplossingen, omdat groen gas gedistribueerd kan worden via het bestaande gasnet.