Sociaal fonds

Het Sociaal Fonds Enexis Groep is een noodfonds van en voor (oud) medewerkers van bedrijven binnen Enexis Groep. Het fonds heeft als doel hulp te bieden aan leden die in een situatie zijn beland waar financiële steun nodig is en waar bestaande regelingen niet of onvoldoende in voorzien. Sinds 2010 is het Sociaal Fonds een zelfstandige stichting.​

De situaties waarin hulp geboden wordt, zijn niet van te voren beschreven. Het bestuur van het Sociaal Fonds zal iedere aanvraag individueel beoordelen. Verantwoording hierover wordt afgelegd via een jaarverslag. De rapportage bevat alleen aantallen en bedragen. Namen van leden die een beroep op het fonds hebben gedaan worden nooit vermeld.

Meedoen is niet verplicht maar getuigt wel van een groot saamhorigheidsgevoel. Tenslotte is dit fonds van en voor collega’s die hopen er nooit gebruik van te hoeven maken. De Raad van Bestuur ondersteunt deze vorm van solidariteit door de lidmaatschapsinkomsten van het Sociaal Fonds jaarlijks te verdubbelen. Ieder lid betaalt 12 euro per jaar oftewel 1 euro per maand.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Lid worden

Alle medewerkers van bedrijven binnen Enexis Groep kunnen lid worden van het Sociaal Fonds. Door lid te worden laat je zien dat je belang hecht aan het wel en wee van je collega’s en oud- collega’s. Je hoopt hier zelf natuurlijk nooit gebruik van te hoeven maken, maar mocht dit wel zo zijn, dan voelt het Sociaal Fonds als een veilig vangnet.

Ben je gepensioneerd? Dan is er de mogelijkheid om lid van het Sociaal Fonds te blijven.

Het lidmaatschap kost 12 euro per jaar. Dit bedrag wordt in mei van je salaris afgeschreven. Gepensioneerde leden kunnen een machtiging​ tekenen voor dit bedrag. 

Wil je je aanmelden? Dan kan via het onderstaande aanmeldformulier. Let erop bij het invullen dat je de pdf downloadt op je computer, het formulier opent in Acrobat Reader en klikt op 'invullen en ondertekenen'. Klik voor het afronden bovenin op 'zelf ondertekenen', vul je handtekening in en stuur het formulier terug naar sociaalfonds@enexis.nl. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Wat is het doel?

Het Sociaal Fonds Enexis Groep is van en voor medewerkers en oud-medewerkers van bedrijven binnen Enexis Groep. Het fonds heeft als doel financiële hulp te verlenen aan deelnemers die in omstandigheden zijn geraakt waarbij financiële steun noodzakelijk is en waar bestaande regelingen niet of onvoldoende in voorzien. Dit kan een tegemoetkoming zijn in kosten met een geneeskundig karakter. Maar de steun kan ook van sociaal-emotionele aard zijn.

De situaties die in aanmerking komen voor hulp en de hoogte van de financiële steun zijn niet van tevoren beschreven. Ieder verzoek zal individueel door het bestuur worden beoordeeld en gewogen. Het bestuur streeft naar een zo eerlijk en rechtvaardig mogelijk beleid en zal jaarlijks uitgebreide verslaglegging doen.​

Aanvraag indienen

Via het aanvraagformulier​​ kunt u uw aanvraag voor financiële steun kenbaar maken.

Vul het formulier volledig in en mail het ons op sociaalfonds@enexis.nl.

Let erop bij het invullen dat je de pdf downloadt op je computer, het formulier opent in Acrobat Reader en klikt op 'invullen en ondertekenen'. Klik voor het afronden bovenin op 'zelf ondertekenen', vul je handtekening in en stuur het formulier terug naar het bovenstaande mailadres. Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op

Over het fonds

Het sociaal fonds bestaat uit een driehoofdig bestuur

  • Marianne François (voorzitter)
  • Peter van Huizen (secretaris)
  • Frank Niessen (penningmeester)

De voorzitter van het Sociaal Fonds wordt aangewezen door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Enexis Holding N.V., de secretaris en de penningmeester worden geleverd door de Ondernemingsraad.

Rol van het bestuur

Het bestuur behandelt de aanvragen conform het reglement​. Bij geschillen waar het reglement of de statuten​ niet in voorzien, beslist het bestuur. Het bestuur beheert de financiën van het fonds. Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar en zo vaak als noodzakelijk is. Jaarlijks legt het bestuur verantwoording af aan haar leden via een jaarverslag. Het bestuur kent een geheimhoudingsplicht en voert als zelfstandige stichting een volledig gescheiden administratie.​

Contact

Ons correspondentie-adres is:
Stichting Sociaal Fonds Enexis Groep
sociaalfonds@enexis.nl