Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Ons goede voorbeeld

Wij geven graag het goede voorbeeld en willen anderen inspireren voor een duurzamere wereld waarin we grondstoffen hergebruiken, energieverlies in de netten duurzaam compenseren, gebouwen energieneutraal maken en onze voetafdruk verkleinen. Ons MVO-beleid ligt vast in twee documenten: MVO-verklaring en MVO-principes.

Een duurzaam inkoopbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een belangrijk instrument om je doelstelling op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te behalen. Ook voor Enexis Groep. Daarom hebben we dit geformaliseerd in ons MVI-beleid.

Wat houdt ons MVI-beleid in?

Of het nu gaat om Europese aanbestedingen voor onze kabels onder de grond of over de inkoop van kantoorartikelen. Door het nieuwe MVI-beleid werken we alleen samen met partijen die het beste voldoen aan onze eisen en wensen op het gebied van:

  1. Mens, zoals duurzame inzetbaarheid.
  2. Materiaal, zoals het voorkomen of het hergebruiken van afval.
  3. Milieu, zoals het verminderen van het energieverbruik.

Anita den Hoed, Senior Adviseur Inkoop: “Het beleid helpt ons om de markt op een andere manier te benaderen. Vanuit onze maatschappelijke positie, hebben we een voorbeeldfunctie in duurzaamheid. Het MVI-beleid is dan ook ontwikkeld vanuit de gedachte: verbeter de wereld, begin bij jezelf.”

Van onze kabels tot de postvoorziening

Op alles wat Enexis Groep inkoopt, wordt het beleid toegepast. Denk hierbij aan de kabels onder de grond of aannemers die een sleuf graven voor de kabels. Maar ook de groenvoorziening bij onze stations . Dit wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ook onze postbezorging is maatschappelijk verantwoord: onze post wordt op de fiets bezorgd.

Een open beleid

Verduurzamen is het meest effectief als je goed samenwerkt. Het MVI-beleid van Enexis Groep is dan ook een echt samenwerkmodel. Anita: “Je hebt elkaar – zeker met duurzaamheid – nodig. We nodigen leveranciers ook van harte uit om samen met ons te streven naar verdere verduurzaming. Zo kunnen we elkaar inspireren.”

Verduurzaming: nu en in de toekomst

Leveranciers worden niet alleen bij aanvang van de contractperiode geselecteerd op duurzaamheidsaspecten. Ook tijdens de contractperiode wordt gekeken of er op bepaalde punten nog duurzamer gewerkt kan worden. Zo werken we nu én in de toekomst zo maatschappelijk verantwoord mogelijk met oog voor mens, materiaal en milieu.

Inkoop & leveranciers

Enexis Groep houdt zich bij haar inkoop van producten en diensten aan de aanbestedingswet. Omdat Enexis Groep inkoop ziet als een middel om positieve maatschappelijke impact te leveren, doen we dat ook op een maatschappelijk verantwoorde manier.

We hanteren hierbij ambitieuze criteria op de gebieden Mens, Milieu en Materiaal en willen graag samen met leveranciers werken aan het verduurzamen van producten en diensten.

Op iedere inkoopopdracht van Enexis is in ieder geval de Gedragscode Leveranciers van toepassing, zodat geborgd is dat onze leveranciers zich niet alleen houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving maar ook aan de uitgangspunten die hierin zijn opgenomen.

Inkoopvoorwaarden

Enexis Groep hanteert de volgende algemene inkoopvoorwaarden.
Naast deze voorwaarden kunnen de diverse bedrijven binnen Enexis Groep met leveranciers specifieke voorwaarden overeenkomen.

Meldplicht Datalekken

Vanaf 1 januari 2016 zijn organisaties wettelijk verplicht om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachtencommissie Aanbesteden

Als aanbestedende dienst zijn wij gebonden aan de Aanbestedingswet en volgen wij hierbij de uitgangspunten van transparantie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Daarnaast hebben wij sinds 1 april 2013 een Klachtencommissie ingesteld voor klachten voortvloeiend uit een aanbesteding van Enexis B.V. of van een onderneming die behoort tot de groep van Enexis Holding N.V.