Tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet <b>nieuwe realiteit</b>

Tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet nieuwe realiteit

28 februari 2023

In 2022 heeft Enexis een recordbedrag van € 1.027 miljoen uitgegeven aan haar netten. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat er een structurele mismatch is tussen de vraag naar transportcapaciteit op het elektriciteitsnet en de capaciteit die Enexis kan bijbouwen of vrijmaken op het bestaande net. Enexis zag door de stijgende gasprijzen haar klanten sneller dan verwacht overstappen op elektriciteit. Het hoogspanningsnet van TenneT en het elektriciteitsnet van Enexis liepen hierdoor op meerdere plekken tegen de grenzen van de capaciteit aan, met als gevolg dat klanten langer moeten wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Enexis verwacht dat de mismatch tussen vraag naar en aanbod van transportcapaciteit de komende jaren zal aanhouden. De hierbij komende uitdagingen van personeels- en materiaalschaarste dwingen Enexis om keuzes te maken waar als eerste aan de slag te gaan. Overheden moeten daarbij aangeven welke ontwikkelingen prioriteit hebben. Dat schrijft Enexis bij de publicatie van haar jaarverslag.

Enexis heeft in 2022 ongeveer 1.400 kilometer elektriciteitskabel aangelegd en een recordaantal nieuwe stations bijgebouwd. Met 1.180 megawatt is de capaciteit van het elektriciteitsnet met ruim 10% uitgebreid. Daarbij bleef de storingsduur voor elektriciteit in 2022 op een historisch laag niveau, met gemiddeld 14,0 minuten. Ondanks alle netuitbreidingen, werd duidelijk dat het altijd en onbeperkt nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen, helaas geen vanzelfsprekendheid meer is.

De energietransitie dwingt Enexis om los te komen van haar vertrouwde aanpak. Om meer werk te kunnen realiseren kiest Enexis ervoor om op een andere manier aan te besteden. Zowel voor het contracteren van aannemers als het inkopen van materiaal, heeft Enexis ervoor gekozen om grotere werkpakketten in de markt te zetten voor de langere termijn. In 2022 heeft Enexis ongeveer 150 transformatoren aanbesteed met een geschatte waarde van €300 miljoen, zodat de voorraad transformatoren voor de komende jaren ruim voldoende is.

Daarnaast zet Enexis in op een efficiënter gebruik van het bestaande net, om op korte termijn extra aansluitcapaciteit vrij te maken. Nieuwe contractvormen, congestiemanagement, optimale inpassing van batterijen en gerichte sturing van vraag en aanbod kunnen ervoor zorgen dat er op de korte termijn extra aansluitcapaciteit vrijkomt. Hiervoor is de medewerking van klanten van cruciaal belang. Bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan het efficiënter gebruiken van het elektriciteitsnet door het net op piekmomenten te ontlasten. Bijvoorbeeld door hun koelingen in de daluren aan te zetten. Hiervoor ontvangen zij dan een vergoeding. Dit vraagt om structurele aanpassingen in de bedrijfsvoering en betekent een grote omslag voor klanten. De inzet van flexibiliteit helpt Enexis om extra aansluit- en transportcapaciteit te creëren en de beschikbare transportcapaciteit optimaal te benutten.

Evert den Boer, CEO Enexis: “We zijn terecht gekomen in een nieuwe realiteit en realiseren ons dat we dit probleem niet op de korte termijn kunnen oplossen. Dit stelt ons en helaas ook onze klanten voor grote uitdagingen. Fors langere wachttijden voor nieuwe of zwaardere aansluitingen zijn het nieuwe normaal. We blijven onverminderd capaciteit bijbouwen. De komende jaren bouwen we jaarlijks 2 GW aan vermogen bij (= ongeveer 15% van het bestaande net), een uitbreiding die gelijk staat aan 600.000 huishoudens met zonnepanelen. Maar de vraag naar transportcapaciteit blijft de komende jaren structureel groter dan wij en ook TenneT kunnen bijbouwen.”

Financiële positie verder versterkt

De uitgaven blijven de komende jaren stijgen om de energietransitie in het verzorgingsgebied van Enexis mogelijk te maken. Vooralsnog kan Enexis de stijgende uitgaven opvangen door haar solide financiële positie. In 2022 steeg de netto-omzet naar € 1.705 miljoen (2021: € 1.634 miljoen). De nettowinst over 2022 bedroeg €1.300 miljoen (2021: € 199 miljoen). Een stijging van €1.101 miljoen ten opzichte van 2021. Deze stijging wordt volledig verklaard door de eenmalige boekwinst van €1.113 miljoen over de verkoop van Fudura in 2022. De nettowinst exclusief de verkoop van Fudura bedraagt €187 miljoen; een daling van €12 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Deze daling komt door toegenomen kosten voor transportdiensten en netverliezen en hogere bedrijfslasten vanwege de groei van het werkpakket.

De verkoop van Fudura verbetert de vermogenspositie van Enexis. Mede door de inzet van het overgrote deel van de boekwinst uit de verkoop van Fudura heeft Enexis de komende jaren naar verwachting voldoende kapitaal beschikbaar om de energietransitie in haar verzorgingsgebied te realiseren. Om de financiële situatie verder te verbeteren zijn afspraken gemaakt over een eventuele toekomstige kapitaalstorting door de Nederlandse staat. De staat, Alliander, Enexis en Stedin hebben daartoe voorwaarden vastgelegd in een Afsprakenkader.

Het kredietprofiel blijft sterk: Enexis heeft begin 2023 een credit rating van A+ (positieve outlook) bij Standard & Poor’s en Aa3 (stabiele outlook) bij Moody’s. In 2021 had de S&P rating nog een negatieve outlook. Deze is veranderd naar een stabiele outlook door de verkoop van Fudura in 2022. Begin 2023 is deze rating verder verbeterd naar een positieve outlook naar aanleiding van het hierboven genoemde Afsprakenkader met de staat. Op basis daarvan heeft S&P de zogenaamde government related entity (GRE) status toegekend aan de drie grote regionale netbeheerders, waaronder Enexis. Deze status vergroot de kredietwaardigheid van de netbeheerders en daarmee de capaciteit om schulden aan te trekken. Zo ondersteunt de GRE status de financiering van de energietransitie.