Terug naar overzicht

Enexis Netbeheer werkt samen met Rijkswaterstaat en ProRail voor het opwekken van duurzame energie

8 mrt. 2017

Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun eigen energieverbruik voorzien en worden daarmee energieneutraal.
Samen met de netbeheerders Liander, Stedin en Enexis Netbeheer verkennen zij de verdere kansen voor het opwekken van duurzame energie op hun eigen beheergebied.

Rijkswaterstaat gaat samen met ProRail en diverse netbeheerders (Liander, Stedin en Enexis Netbeheer) onder de naam PetaPlan verkennen wat de verdere mogelijkheden zijn om gronden, onderstations en wateroppervlaktes beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaat het in toenemende mate over het plaatsen van zonnepanelen in onder andere stations, stallingen, bermen, knooppunten, geluidschermen, baggerdepots en het IJsselmeergebied. Hiermee versnellen we de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen. Bovendien wordt er zo een bijdrage geleverd aan de klimaatdoelstelling van het klimaatakkoord van Parijs en de eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Door op te trekken met deze netbeheerders kunnen besparingen gerealiseerd worden in netwerkkosten door netwerkoptimalisaties. Ook worden onnodige netwerkinvesteringen vermeden omdat slimmer gebruik wordt gemaakt van de huidige netwerken.

In de komende periode zal een nadere analyse worden gemaakt van de mogelijkheden op het (beheer)gebied van Rijkswaterstaat en ProRail. Eind 2017 wordt deze analyse afgerond. Ook wordt aan de hand van zes voorbeeldprojecten gezamenlijk ervaring opgedaan met opwekken en aansluiten van grootschalige energie projecten. Een voorbeeld van zo’n project zijn de drijvende zonnepanelen in het baggerdepot de Slufter.

Rijkswaterstaat wil uiterlijk 2030 energie neutraal te zijn. De verwachting is dat de energiebehoefte van Rijkswaterstaat (ca 1 PJ) en ProRail (ca 0,5 PJ), als onderdeel van de rijksoverheid (ca 6 PJ), ruim gedekt kan worden. In potentie kan daarmee zelfs worden voorzien in de energiebehoefte van het rijk. De totale opwekpotentie op het beheergebied van Rijkswaterstaat en ProRail ligt in dezelfde ordergrootte als het totale energieverbruik van de Rijksoverheid en vijf netbeheerders tezamen (ca 21 PJ). Er zal de komende tijd nader onderzoek worden gedaan naar verdere kansen voor duurzame energie, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van het areaal voor initiatieven van andere partijen.

Deze samenwerking is onderdeel van de coalitie Groene Netten van nationale infrabeheerders waaronder Rijkswaterstaat, ProRail, Liander, Enexis Netbeheer en Stedin. Groene Netten is 2014 ontstaan om als infrabeheerders gezamenlijk een versnelling te brengen in de verduurzaming van de eigen operatie en maatschappij.