Terug naar overzicht

Netbeheerders: ‘Het is nodig de warmtetransitie in wijken te versnellen om 2030 doelstellingen in zicht te houden’

10 mrt. 2022

Om de warmtetransitie op tijd te realiseren, moeten de verduurzamingsplannen per wijk sneller concreet worden. Dat stellen de gezamenlijke netbeheerders naar aanleiding van een eerste analyse van de Transitievisies Warmte (TVW). Om het klimaatdoel van 49% CO2 reductie voor 2030 te halen en 1,5 miljoen woningen te verduurzamen, moeten in theorie vanaf nu jaarlijks 187.500 woningen aardgasvrij worden gemaakt. Van alle gemeenten heeft 16% een concrete planning gemaakt. De netbeheerders willen samen met de overige gemeenten aan de slag om de visies door te vertalen naar concrete plannen. Op die manier voorkomen we dat in 2030 alles tegelijkertijd moet gebeuren, want dat gaat niet. 

Tempo maken met concrete plannen 

De gemeenten hebben voor het einde van 2021 de eerste versie van de TVW afgerond. Hierin staat welke wijken zij tot 2030 en 2050 verduurzamen, hoeveel woningen en andere gebouwen (bijna) aardgasvrij worden gemaakt, welke alternatieve warmtevoorzieningen per wijk kansrijk zijn en welke warmtealternatieven de laagste kosten hebben. Dit is essentiële informatie om een inschatting te kunnen maken van de mogelijke knelpunten in het elektriciteitsnet, de noodzakelijke investeringen en het bijbehorende werkpakket. Hoe concreter de plannen zijn, hoe sneller dit ook uitgevoerd kan worden.

Uit de analyse van de netbeheerders blijkt dat 53 procent van de gemeenten nog geen planning heeft opgenomen in de TVW, dat betekent dat het onduidelijk is wanneer er gestart gaat worden met planvorming en wanneer er wordt overgegaan tot realisatie. Bij 31 procent van de gemeenten is wel een globale planning opgenomen, maar is er nog geen jaar van realisatie genoemd. In 16% van de gemeenten is een duidelijk tijdspad opgesteld met een startdatum en een realisatietermijn.

De resultaten van de TVW-analyse worden vandaag door Daphne Verreth, directeur Energiesysteem en Transitie (E&T) namens Netbeheer Nederland gepresenteerd op het congres Programma Aardgasvrije Wijken in Nieuwegein.

"Het realiseren van de warmtetransitie is een flinke opgave die geen enkele partij alleen kan plannen en uitvoeren. We vragen tijdens het congres aandacht voor wat er nodig is om samen sneller wijken te kunnen verduurzamen, zodat we onder andere op tijd te kunnen starten met het aanpassen van de energie-infrastructuur. Zo gaan we onder meer samen met de gemeente aan de slag met de Wijkuitvoeringsplannen. Daarnaast vragen we meer regie en ondersteuning vanuit het Rijk en de inzet van subsidie-instrumenten.” ​​​​​​​

Meer hierover lees je in het nieuwsbericht van Netbeheer Nederland