Terug naar overzicht

Capaciteit elektriciteitsnetwerk Enexis Netbeheer in 2021 met ruim 10% uitgebreid

10 mrt. 2022


Knelpunten elektriciteitsnet nemen toe ondanks recordinvesteringen

Het energienetwerk in het werkgebied van Enexis Netbeheer is in 2021 harder gegroeid dan ooit.
Dankzij recordinvesteringen is de capaciteit met 10% toegenomen. Tegelijk ontstaan er meer en
meer knelpunten in datzelfde netwerk. Om de klimaatdoelen in 2030 te halen, is het noodzakelijk
dat vergunningprocedures versneld worden en dat de overheid komt tot een afwegingskader
waarlangs de investeringen geprioriteerd kunnen worden. Daarvoor pleit Enexis bij de publicatie
van haar jaarverslag 2021.


In 2021 heeft Enexis Netbeheer meer dan duizend kilometer kabel aangelegd en een recordaantal
nieuwe stations gebouwd. Met 1350 megawatt is de capaciteit met ruim 10% uitgebreid. Daarbij
bleef de storingsduur op een laag niveau, met gemiddeld 17,6 minuten voor elektriciteit en 75
seconden voor gas.


Evert den Boer, CEO Enexis Groep: “Met het bouwen van al die nieuwe stations het afgelopen jaar
hebben we al een behoorlijke versnelling gerealiseerd. Maar we weten dat er meer nodig is, onze
productie moet nog verder omhoog. Ook als we kijken naar de klimaatambities van het nieuwe
kabinet. Om sneller en gerichter te kunnen werken, is prioritering van werkzaamheden door de
overheid noodzakelijk. Niet alles kan nu eenmaal tegelijk: we moeten keuzes maken wat eerst moet
en wat later kan. Daarnaast is het belangrijk dat we ons focussen op onze kerntaken als
netbeheerder: alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat
we klanten tijdig aansluiten en dat we het energiesysteem van de toekomst realiseren. Dit is het
uitgangspunt van onze nieuwe strategie, die we in april 2022 presenteren. Zo zorgen we ervoor dat
we onze schaarse technici optimaal inzetten om alle ambities te realiseren.”


Jaarlijkse uitbreiding met 1 GW

In 2021 nam de totale capaciteit van alle op onze netten aangesloten duurzame productie-installaties
met ruim 35% toe. Steeds meer klanten willen duurzame elektriciteit opwekken en terugleveren. Om
de structurele toename van vraag en aanbod van energie mogelijk te maken is er anderhalf tot
tweemaal meer netcapaciteit nodig. Daarvoor moeten we onze netten op veel plaatsen verzwaren
en uitbreiden of efficiënter gebruiken. De totale capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk is zo’n 11,5
gigawatt (GW). De komende jaren breiden we dit verder uit met minimaal 1 GW per jaar. Dat we het
afgelopen jaar meer werk dan ooit hebben verzet, zien we ook terug in de cijfers. We gaven in 2021
€959 miljoen uit aan ons netwerk. In 2022 groeit dat zelfs door tot €1.044 miljoen.


Financieel solide

Vooralsnog kan Enexis de stijgende uitgaven opvangen door haar solide financiële positie. Om kosten
te beperken stellen we ons de komende jaren tot doel om extra stappen te zetten in efficiënt
werken. Zo dragen wij bij aan een betaalbaar energienet. Daarnaast is het van belang dat onze
inkomsten toenemen. We blijven in gesprek met de Autoriteit Consument en Markt om onze
vergoedingen beter aan te laten sluiten bij de investeringsopgave. Ook onderzoeken we hoe het Rijk,
naast de bestaande aandeelhouders, kan helpen bij de grote financieringsvraag die door de
energietransitie op ons afkomt.


In 2021 steeg de netto-omzet naar € 1.634 miljoen (2020: €1.516 miljoen). De nettowinst over 2021
bedroeg € 199 miljoen (2020: € 108 miljoen). Deze stijging wordt voornamelijk verklaard doordat de
inkoopkosten van TenneT vanaf 2021 in hetzelfde jaar worden vergoed in de omzet. Ons
kredietprofiel is sterk: onze credit ratings zijn A+ (negative outlook) bij Standard & Poor’s en Aa3
(stable outlook) bij Moody’s. Dit zorgt er mede voor dat we in april 2021 opnieuw en met succes een
groene obligatielening konden uitgeven van € 500 miljoen.