Terug naar overzicht

Dagelijks 145 klanten gestart met elektriciteit produceren

21 feb. 2018
Versnelling van de energietransitie merkbaar voor Enexis

Het aandeel duurzame energie dat Enexis Netbeheer transporteert, blijft stijgen. In 2017 hebben ruim 53.000 klanten de stap gemaakt om zelf elektriciteit te produceren. De snelheid waarmee de energietransitie zich voltrekt, is een uitdaging voor de netbeheerder. Met name de beperkte beschikbaarheid van technici vormt de komende jaren een maatschappelijk dilemma. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 dat Enexis vandaag publiceert. Het beheer van het elektriciteits- en gasnet is en blijft de belangrijkste maatschappelijke taak van het netwerkbedrijf, dat zich daarnaast richt op het versnellen van de energietransitie.

Peter Vermaat, CEO Enexis Groep:

“In 2017 was dynamiek in de hele samenleving merkbaar. Bijvoorbeeld bij klanten die in toenemende mate zelf energie besparen of opwekken. En ook bij gemeenten, energiecoöperaties en leveranciers. Iedereen raakt steeds meer betrokken bij de energietransitie en maakt zijn eigen energiekeuzes. Dat merkten wij ook in het aantal aanvragen voor nieuwe (teruglever)aansluitingen. Hoe graag wij de energietransitie ook willen versnellen, deze verandering brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Een tekort aan technisch opgeleid personeel kan voor de netbeheerder een belemmering vormen bij het tijdig aansluiten van windparken of zonneparken. Via onze Enexis Vakschool leiden wij daarom extra monteurs op. En wij maken onze processen efficiënter, zodat wij meer werk aankunnen. Ook moeten wij intern beter leren omgaan met de onvoorspelbaarheid van duurzame projecten. Vaak is de voortgang afhankelijk van provinciale of gemeentelijke besluitvorming en van de instemming van omwonenden. Dat vraagt flexibiliteit in onze planning en investeringen. Onze ambitie in de komende jaren is groot en we nemen nu al reële stappen om de energietransitie te versnellen. Met bedrijven, overheden, consumenten, coöperaties en kennisinstellingen werken we aan innovatieve, schaalbare oplossingen. Want alleen door krachten te bundelen, ontstaan er oplossingen die voor alle partijen werken.“

Kerncijfers

Bedragen in miljoenen euro’s

2017

2016

Geïnvesteerd vermogen

6.386

6.150

Netto-omzet

1.380

1.376

Nettowinst

207

207

Werkzaamheden aan het net*

756

747

Uitvalduur elektriciteit (minuten per aansluiting)

13,8

15,2

Uitvalduur gas (seconden per aansluiting)

50

45

Klantaansluitingen elektriciteit en gas (x 1.000)

5.101

5.037

Ongevallenindex eigen medewerkers (DART-rate)

0,33

0,17

Aantal medewerkers

4.332

4.390

* Werkzaamheden aan het net: investeringen en exploitatiekosten inclusief opslag algemene kosten (2016 is incl. investeringen voor Endinet)

Excellent netbeheer

In de digitale maatschappij wordt elektriciteit steeds belangrijker. Daarom stelt Enexis Netbeheer alles in het werk om een storing te voorkomen en deze zo snel mogelijk op te lossen. In 2017 hadden onze klanten gemiddeld 13,8 minuten geen elektriciteit (2016: 15,2 minuten) en 50 seconden geen gas (2016: 45 seconden). De gemiddelde storingsduur van elektriciteit in Nederland was 24,4 minuten. Naast het inzetten op slimme netoplossingen, zoals distributieautomatisering, zet netbeheerder Enexis ook onverminderd in op de preventie van graafschade, een belangrijke oorzaak van stroomstoringen. Veilig werken is voor ons onverminderd belangrijk en we blijven zorgen dat de veiligheidsvoorschriften te allen tijde nageleefd worden.

Om het net in optimale conditie te houden en een veilige en betrouwbare levering van gas en elektriciteit te waarborgen, hebben we in 2017 € 756 miljoen uitgegeven aan investeringen en onderhoud. Aan deze langetermijninvesteringen gaat een zorgvuldige afweging vooraf op aspecten als betrouwbaarheid, veiligheid, wettelijke bepalingen, kosten, klanttevredenheid en duurzaamheid.

Versnellen van de energietransitie

Wij ondersteunen het nationaal klimaat- en energieakkoord dat bijdraagt aan een CO2-arm energiesysteem en anticiperen zoveel mogelijk op het terugdringen van (fossiel)aardgas. In de energietransitie heeft elk gebied zijn eigen kansen en uitdagingen als het gaat om energie. Wij helpen provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties om een mix te maken van alle energievormen die lokaal beschikbaar zijn, zoals warmte, biogas en elektriciteit. Samen maken we een (wijkgerichte) aanpak voor de toekomstige infrastructuur voor de komende tien jaar. In 2017 stelden wij met diverse stakeholders energieplannen op. Omdat technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vinden wij een pragmatische energieoplossing meestal de verstandigste keuze. De verduurzaming van de warmtevraag is hiervan een goed voorbeeld. In bestaande wijken faseren we het gasnetwerk niet uit als er op korte termijn geen andere warmteoplossing beschikbaar is. In plaats daarvan adviseren wij klanten, gemeenten en projectontwikkelaars om de slag te maken naar hybride warmtepompen om de warmtevraag te verduurzamen. Zo kan de CO2-uitstoot worden gereduceerd tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

De nettowinst van Enexis bleef met € 207 miljoen in 2017 gelijk aan die in 2016. Mede dankzij een sterke focus op efficiency hebben we onze winstverwachting in ruime mate waargemaakt. Een robuuste financiële positie stelt ons in staat vanuit onze kerntaak te zorgen voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening en onze bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening te vergroten.

Mediarelaties
Jan Bakker
0900 0310
jan.bakker@enexis.nl

Investor Relations
Paul Emans
+31 (0) 6 528 464 73
paul.emans@enexis.nl