Terug naar overzicht

Investeringsplan 2022 ter consultatie in te zien

1 nov. 2021

Vandaag presenteren we de tweejaarlijkse update van ons concept-investeringsplan voor de komende tien jaar. Het Investeringsplan 2022 is vier weken ter consultatie in te zien op onze website. In dit investeringsplan beschrijven de we de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de periode van 2022 tot 2032. Omdat de energietransitie in volle gang is, zijn er in deze periode op veel plekken ingrijpende netaanpassingen nodig. De veranderingen in het energiesysteem raken alle sectoren. Juist daarom vraagt het verdelen en prioriteren van de huidige en toekomstige netcapaciteit om een continue dialoog met alle belanghebbenden.

GROTE VERANDERINGEN

In het investeringsplan onderbouwen wij de te verwachten investeringen die ervoor moeten zorgen dat onze netten klaar zijn voor de grote opgave van de energietransitie. Wij zagen de afgelopen twee jaar een verdubbeling van het aangesloten duurzame productievermogen aan zonne- en windenergie op onze netten. Deze groei zal de komende tijd naar verwachting verder versnellen. Naast de capaciteitsuitbreiding van de netten zorgen we er tegelijkertijd voor zorgen dat onze vervangingsinvesteringen hoog genoeg zijn om de huidige hoge leveringszekerheid en veiligheid te kunnen blijven waarborgen. En dat de investeringen kostenefficiënt zijn om het energietransport zo betaalbaar mogelijk te houden. In het investeringsplan is rekening gehouden met de Regionale Energie Strategieën. De toekomstscenario’s bevatten data uit de beschikbare transitieplannen.

INBRENG MAATSCHAPPELIJKE PARTIJEN

De nieuwe opzet van het investeringsplan biedt door middel van een consultatieperiode nu voor de tweede keer mogelijkheden voor reactie. Het is daarbij van belang om te beseffen dat de investeringen in het energiesysteem nooit een eenvoudige bundeling kunnen zijn van alle wensen. Belangrijk is om te komen tot een optimum tussen wat wenselijk en in de tijd mogelijk is. Zeker nu de vraag naar teruglevercapaciteit zeer snel toeneemt. We zijn daarbij in de realisatie afhankelijk van diverse factoren, zoals de beschikbaarheid van materialen, middelen en fysieke ruimte in de boven- en ondergrond. En om al het werk uit te voeren is het essentieel dat er voldoende menskracht beschikbaar is. Wij zetten daarnaast onze kennis, expertise en visie in zijn transparant over de consequenties voor de infrastructuur.

ZIENSWIJZE INDIENEN

Van 1 november tot en met 29 november 2021 kunnen belanghebbenden hier hun zienswijze indienen.