Terug naar overzicht

Gas aansluitplicht verdwijnt; Enexis Netbeheer informeert gemeenten over de gevolgen

19 jun. 2018

Het parlement heeft ermee ingestemd dat per 1 juli 2018 de aansluitpl¡cht voor aardgas voor n¡euwbouwprojecten verdwijnt. Daarmee wordt weer een stap gezet naar de noodzakelijke verduurzaming van woningen in Nederland.

Met de onderstaande brief informeren wij gemeenten over de gevolgen van het verdwijnen van de aanslu¡tplicht voor aardgas en hoe Enexis Netbeheer de gemeenten kan helpen bij de uitvoering van het besluit.

De brief focust zich op de volgende punten:

  • Per 1 juli aanstaande is het de netbeheerder niet meer toegestaan om nieuwbouwwoningen van een gasaansluiting te voorzien, tenzij de bouwvergunning voor 1 juli 2018 is aangevraagd of de gemeente een betreffend gebied heeft aangewezen als uitzonderingsgebied. Uw gemeente moet die uitzondering onderbouwen. ln een ministeriële regeling (brief met concept-regeling van 29 meijl. aan de Kamer)worden enkele situaties benoemd die tot een uitzondering kunnen leiden; bijvoorbeeld als aardgasvrij technisch onmogelijk is of tot hoge kosten leidt, of indien de keuze voor aardgasvrije verwarmingsoplossingen voor nieuwe gebouwen ertoe zou kunnen leiden dat de (financiële) haalbaarheid van een gemeentelijk beleidsplan voor die wijk op termijn aardgasvrij te maken in gevaar komt.

  • Nieuwbouwprojecten die nog niet zijn gebouwd, maar al wel een omgevingsvergunning hebben aangevraagd, vallen onder de "oude regeling" en komen daarmee in aanmerking voor aansluiting op het aardgasnet. U zou deze plannen, samen met de projectontwikkelaar, kunnen herovenvegen zodat ook deze projecten aardgasloos worden gebouwd. U heeft dus nog de kans deze nieuwe woningen duurzaam te laten bouwen.

  • Projectontwikkelaars en woningcorporaties die al aardgasaansluitingen voor nieuwbouwprojecten bij Enexis Netbeheer hebben aangevraagd of in opdracht hebben gegeven, bieden wij de mogelijkheid om zonder kosten van de aardgasaansluiting af te zien.

Neem contact met ons op

Wij denken graag met gemeenten en de projectontwikkelaars mee over de mogelijkheden om een nieuwbouwproject alsnog zonder aardgas te realiseren. Wijziging van de energievoorziening kan een verzwaring van het elektriciteitsnet betekenen en extra werkzaamheden voor ons betekenen d¡e van invloed zijn op de planning van een project. Ook bij toekomstige nieuwbouw- of renovatieprojecten in uw gemeente bespreken wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium uw plannen. Dit kan helpen vertragingen in de planning zoveel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen, wenst u een nadere toelichting of zoekt u concrete ondersteuning voor de verduurzaming van uw gemeente? Neemt u dan contact op met de stakeholdermanager in uw regio