Terug naar overzicht

Energietransitie wint aan snelheid

8 mrt. 2016

De energietransitie wint aan snelheid, zo merkt netbeheerder Enexis, onder andere door de wederom forse groei van het aantal zonne-installaties. Daarnaast plaatsten de monteurs van Enexis eind 2015 maar liefst ruim 330 slimme meters per uur. Met deze meters krijgen klanten beter inzicht in hun energieverbruik, wat leidt tot meer vraag naar energiebesparingsdiensten. Ook draagt de slimme meter bij aan beter netbeheer. Per eind 2015 heeft Enexis in totaal 1,1 miljoen meters geïnstalleerd bij 662.000 adressen. Het plaatsingspercentage is 90%. Uit het jaarverslag 2015 van Enexis, dat vandaag is gepubliceerd, blijkt verder dat huishoudens in het verzorgingsgebied van Enexis in 2015 gemiddeld slechts 14,2 minuten geen stroom hadden. Een historisch lage uitvalduur.

PETER VERMAAT, CEO ENEXIS:

“Ook in 2015 hebben we veel inspanningen geleverd om de energietransitie vorm te geven én te versnellen. Zo is er in 2015 een intensieve samenwerking met partijen voor wind-op-landprojecten ontstaan en komt de aanbieding van slimme meters op stoom. De toename van bijvoorbeeld het aantal windparken, zonnepanelen en elektrische auto’s en het toenemende belang van warmte in de energiemix illustreert de huidige transitie van de energievoorziening. De stuwende kracht van consumenten, energiecoöperaties en bedrijven blijft toenemen. Met deze ontwikkelingen houden wij rekening bij investeringsbeslissingen en programma’s.

De energietransitie vraagt veel van onze wendbaarheid, om proactief in te kunnen spelen op de ontwikkelingen en tegelijkertijd betrouwbaar en veilig energie te kunnen blijven leveren. En dat is in 2015 uitstekend gelukt met een historisch lage uitvalduur elektriciteit. Daarnaast is een belangrijk resultaat de toegenomen bewustwording rond veilig werken bij onze medewerkers, hetgeen onder meer tot uiting komt in een forse daling van het aantal ongevallen in vergelijking met 2014. Ons doel is om geen ongevallen met verzuim te hebben. Daarom blijft ook in 2016 veilig werken onze prioriteit nummer één.” 

kerncijfers
​Bedragen in miljoenen euro's​​
2015​
2014​
%​
​Geinvesteerd vermogen ​5.475,5 5.339,9​ 3%​
​Netto-omzet ​1.353,4 ​1.399,5 ​-3%
​Nettowinst ​223,1 ​265,5 ​-16%
​Werkzaamheden aan het net* ​675,0 ​603,0 ​12%
​Uitvalduur elektriciteit (minuten per aansluiting) ​14,2 ​17,7 -20%​
​Uitvalduur gas (seconden per aansluiting) ​78 ​90 ​-13%
​Klantaansluitingen elektriciteit en gas (x 1.000) ​4.789 ​4.766 ​0%
​Ongevallenindex eigen medewerkers (DART-rate) ​0,33 ​0,60 ​-45%
​Aantal medewerkers ​4.299 ​4.316 ​0%

​* Werkpakket: investeringen en exploitatiekosten

 

HISTORISCH LAGE UITVALDUUR

De uitvalduur van 14,2 minuten (2014: 17,7 minuten) per aansluiting voor elektriciteit ligt op een fors lager niveau dan het meerjarig gemiddelde van 22 minuten, en het landelijke gemiddelde over 2015 (32,9 minuten). Investeringen in netinnovaties dragen bij aan deze hogere betrouwbaarheid. Zo zorgt Distributie Automatisering ervoor dat storingen sneller worden opgelost. In 2015 hebben we zo’n 300 middenspanningstations van deze techniek voorzien en daarmee is het totaal aantal stations gestegen tot circa 1.000. Daarnaast wordt ingezet op storingspreventie, bijvoorbeeld het beperken van graafschades. Om ervoor te zorgen dat de netten ook in de toekomst betrouwbaar en veilig blijven, investeert Enexis in onderhoud en vervanging. De werkzaamheden aan het net bedragen in 2015 EUR 675 miljoen (2014: EUR 603 miljoen), en nemen toe tot EUR 705 miljoen in 2016. Het werken met gas en elektriciteit vergt continue alertheid van medewerkers. We willen dat elke medewerker elke dag weer veilig thuiskomt. In 2015 is het veiligheidsbewustzijn van medewerkers verder toegenomen en is het aantal ongevallen met verzuim fors lager dan in 2014. In 2016 wordt het succesvolle veiligheidsprogramma gecontinueerd.

Bijdragen aan Energieakkoord

Enexis wil een actieve rol nemen in het realiseren van het Energieakkoord en daarbij samenwerken met ketenpartners, overheden en energiecoöperaties. Zo draagt Enexis met maatschappelijke programma’s bij aan energiebesparing en educatie over duurzaamheid. In 2015 is het aantal Buurkracht-buurten toegenomen tot 102 (2014: 47), en is het aantal Van Zon Krijg je Energie scholen toegenomen tot 219 (2014: 118).

Ook stelt Enexis - binnen de wettelijke kaders - haar data zoveel mogelijk beschikbaar voor algemeen gebruik. Met open data ondersteunen we organisaties, zoals gemeenten en marktpartijen, om toepassingen voor energiebesparing te ontwikkelen. Zo stellen we vanaf juli 2015 onze kleinverbruikersdata gas en elektriciteit geanonimiseerd beschikbaar voor algemeen gebruik. Daarnaast is er in 2015 ingezet op het verlagen van de CO2-voetafdruk van de organisatie, onder meer door een verbeterd afvalmanagement, duurzamer mobiliteitsbeleid, maatschappelijk verantwoord inkopen en medewerkers bewuster te maken van hun eigen gedrag.

Lagere tarieven

In 2015 heeft Enexis haar klanttarieven met gemiddeld 3,8% verlaagd. Ook in 2016 zullen de tarieven dalen, gemiddeld met 0,7%, conform het door de toezichthouder toegestane maximum. De tariefverlaging in 2015 heeft geleid tot een ruim 3% lagere omzet van EUR 1.353,4 miljoen (2014: 1.399,5 miljoen). Samen met een stijging van de kosten als gevolg van de groei van duurzaamheids- en verbeterprojecten, die deels is gecompenseerd door een toegenomen efficiency, zorgt deze omzetdaling voor een winstdaling naar EUR 223,1 miljoen (2014: EUR 265,5 miljoen). Dit leidt tot een netto rendement van 4,1% op het geïnvesteerd vermogen van EUR 5,5 miljard (2014: EUR 5,3 miljard).
In 2015 is een belangrijke stap gezet in het organiseren van het verzorgingsgebied langs provinciale grenzen. De uitruil van verzorgingsgebieden met Alliander leidt onder andere tot efficiency voordelen die op termijn ten goede komen aan de klant.

 

> Direct naar het jaarverslag 2015