Terug naar overzicht

Alternatieven aardgas voor gemeente Groningen onderzocht

8 mei 2019

De gemeente Groningen, Gasunie Transport Services en Enexis Netbeheer hebben laten onderzoeken wat het beste alternatief is voor aardgas in de stad. Een warmtenet voor de binnenstad lijkt een logische optie. Opmerkelijk is dat de onderzoekers twee rekenmodellen gebruikten, met zodoende verschillende conclusies per wijk.

Transitievisie Warmte

Het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureaus CE Delft en Quintel, moet voor de gemeente Groningen een basis bieden om een Transitievisie Warmte op te stellen. Elke gemeente in Nederland heeft van het Rijk de opdracht gekregen voor elke wijk een alternatief voor verwarming op aardgas te vinden. Deze visie moet eind 2021 af zijn.

Alternatieven aardgas

Als alternatief is er een aantal warmtebronnen en -technieken aan te wijzen, waarvan CE Delft en Quintel er drie hebben onderzocht: een warmtenet, all-electric (een elektrische warmtepomp plus zonnepanelen) en een hybride warmtepomp, waarbij de piek wordt opgevangen door groen gas. Voor elke wijk in Groningen is gekeken wat technisch en economisch het gunstigste alternatief zou zijn. Daarnaast is gekeken wat het aanbod van de benodigde energiebronnen is in de regio, en de capaciteit op het elektriciteitsnet.

Resultaten onderzoek

In het onderzoek zijn twee soorten rekenmodellen gebruikt, wat soms tot verschillende uitkomsten leidt over het beste alternatief voor aardgas. Een warmtenet lijkt in ieder geval in de binnenstad het meest logische alternatief. Voor het noordoosten van de stad lijkt een hybride optie onvermijdelijk. Daarnaast concluderen de onderzoekers dat zon-PV op daken sowieso zal toenemen en dat het elektriciteitsnet hier niet voldoende capaciteit voor heeft. Een oplossing kan volgens de onderzoekers gevonden worden in de opslag van elektriciteit in de vorm van groene waterstof. 300 GWh groene waterstof zou hiervoor nodig zijn.

Voorkeursalternatief

Het project heeft geresulteerd in een voorkeursalternatief voor een deel van de wijken in Groningen. Het Groningse college van B&W zal deze zomer, mede op basis van dit onderzoek, een ‘openingsbod’ voor alle wijken van de gemeente aan de gemeenteraad presenteren. Met het openingsbod gaat de gemeente vervolgens de wijken in, te beginnen in de wijken die als eerste van het aardgas af kunnen. Samen met bewoners, woningcorporaties, bedrijven, netbeheerders en andere belanghebbenden worden in deze wijken de mogelijkheden verder uitgewerkt tot concrete wijkenergieplannen.

Gevolgen voor de energienetten

Voor Enexis Netbeheer en Gasunie zijn de keuzes die in de wijken gemaakt worden voor een duurzame warmte- en energievoorziening belangrijk, want de netbeheerders moeten weten wat de gevolgen zijn voor de bestaande gasleidingen en elektriciteitsnetten. Moeten gasleidingen wel of niet vervangen worden? Of moeten het elektriciteitsnet verzwaard worden? Het overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit moet ingepast worden in het duurzame energiesysteem. Naast het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk valt te denken aan het inzetten van flexibiliteit, het opslaan van elektriciteit in accu’s en het omzetten van elektriciteit in waterstof.

Link naar het rapport Openingsbod Groningen