Terug naar overzicht

Aandeel groen gas neemt fors toe

3 feb. 2020

Nederland is in 2019 weer meer gebruik gaan maken van groen gas. Het aandeel van deze duurzame variant van aardgas nam in 2019 toe tot 148 miljoen kuub, bijna 40 miljoen kuub meer dan in 2018. Enexis Netbeheer voedde in 2019 58,8 miljoen kuub groen gas in, bijna 6 miljoen kuub meer dan vorig jaar. Groen gas is een oplossing voor het verwarmen van woningen waar elektrische warmtepompen of een warmtenet onrendabel of onmogelijk zijn.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere aardgasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

Toename producenten

Het aandeel groen gas is nog bescheiden, maar groeit flink. Met de hoeveelheid groen gas die in 2019 werd geproduceerd, kunnen 95.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas worden voorzien. De hoeveelheid neemt ieder jaar toe. Producenten zijn bijvoorbeeld agrariërs, die mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote producenten zoals Suikerunie, waar resten van suikerbieten vergist worden tot groen gas.

Slim combineren groen gas en elektriciteit geeft voordelen

De Nederlandse netbeheerders zien in de toekomst een rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. Door het slim combineren van elektriciteit, hernieuwbare gassen en warmte is het mogelijk de piekbelasting op het elektriciteitsnet in bijvoorbeeld een koude winter te verminderen. Gas kan bovendien makkelijk worden opgeslagen en goedkoop worden getransporteerd over lange afstanden. Groen gas is, net als waterstof, een oplossing voor de verwarming van locaties waar elektrische warmtepompen (all-electric) of een warmtenet onmogelijk of onrendabel zijn. In het klimaatakkoord is de ambitie geformuleerd om in 2030 een aandeel groen gas van 2 miljard kuub te realiseren.

Klimaatdoelen groen gas onder voorwaarden haalbaar

Om meer inzicht te krijgen in de rol die groen gas in de toekomst kan spelen, hebben de netbeheerders gezamenlijk met CE-Delft onderzoek gedaan naar het potentieel aan biomassa-reststromen in Nederland. In het onderzoeksrapport, dat deze week beschikbaar kwam, zijn zowel het biomassapotentieel als de barrières nader in kaart gebracht. Het onderzoeksrapport constateert dat het gewenste aandeel groen gas haalbaar is, mits er flink wordt ingezet op innovaties en ondersteunend beleid. Zo zijn onder meer innovaties in vergistings- en vergassingsinstallaties nodig. Verder valt te denken aan beleidsmaatregelen zoals extra subsidies en een bijmengverplichting voor groen gas.

De netbeheerders zien de waarde van groen gas als een van de elementen van een robuust en betaalbaar energiesysteem en gaan graag samen met andere partijen aan de slag om het groen gas-potentieel te benutten.