Terug naar overzicht

Optimaal gebruik van energienet is nodig voor haalbare Regionale Energiestrategie

25 feb. 2021

Efficiënter gebruik van de capaciteit op het energienet is essentieel om plannen uit de Regionale Energiestrategie (RES) haalbaar en betaalbaar te houden. Dit is een belangrijke les uit het RES-proces tot nu toe, aldus Enexis Netbeheer die een adviesrol heeft in de totstandkoming van de RES-biedingen in tien energieregio’s in Nederland.

Het afgelopen jaar zijn in de regio’s concrete stappen gezet richting de RES 1.0. Er komt steeds meer duidelijkheid over waar zonne- en windmolenparken geplaatst kunnen worden en wat dit betekent voor de omgeving én het energienet. Met de lessen van afgelopen tijd in het achterhoofd, delen we advies en vervolgstappen voor een betaalbaar en haalbaar energiesysteem in de toekomst.

Slimme keuzes

Een haalbaar systeem valt of staat bij het maken van slimme keuzes. Uit de netimpactanalyses van de concept RES’en deze zomer, onder andere door Enexis Netbeheer uitgevoerd, blijkt dat de impact op het energienet fors is. De keuze voor duurzame energie gaat in de energieregio’s voornamelijk naar zon in plaats van de drie keer zo efficiënte windenergie. En er kan optimaler gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur door bijvoorbeeld vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. “We merkten dat meer inzicht en vooral uitleg over de gevolgen van bepaalde keuzes op het energienet nodig is om gezamenlijk ook tot een uitvoerbaar plan te komen”, zegt Daphne Verreth, manager van de afdeling Energietransitie en Netwerken bij Enexis Netbeheer. “Wij kunnen de regio’s daarbij helpen door ze handvatten te bieden. Zo stelden we bijvoorbeeld per regio een factsheet op waarin we laten zien welke slimme mogelijkheden er zijn met betrekking tot het net. Dit nemen we mee in de gesprekken in de RES.”

In de factsheets wordt vooral het belang van systeemefficiëntie benadrukt. Denk aan combinaties van opwek met wind en zon, opslag, distributie en warmte. Het bedrijventerrein De Spinder in Tilburg is hier een goed voorbeeld van. Hier staan al windmolens, worden zonnepanelen geplaatst, wordt op de vuilstort biogas gewonnen en ligt nabij een groot logistiek centrum dat veel energie verbruikt en in de toekomst mogelijkheden biedt voor waterstofopslag. Doordat dit samenkomt op één plek zijn minder aanpassingen op het net nodig. Ook in andere regio’s liggen dit soort kansen. “Met de groei van zonne- en windenergie, moeten we hoe dan ook ons energienet flink uitbreiden. Maar als we dit slim aanpakken, kunnen we maatschappelijke kosten, doorlooptijden en ruimte besparen.”

Plannen en prioriteren

De mogelijkheden van systeemefficiëntie worden in de RES-regio’s inmiddels veel besproken, maar zijn nog lang niet overal meegenomen in het proces. “Zodra de plannen echt overgaan tot realisatie, is het voor de haalbaarheid belangrijk dat die systeemefficiëntie is geïntegreerd. De capaciteit op het energienet is immers beperkt en we kunnen niet overal tegelijkertijd het net uitbreiden.” Verreth benadrukt dat het gesprek hierover aangaan binnen de regio’s dan ook de focus heeft de komende maanden.

Goed plannen en prioriteren is cruciaal in het realiseren van de RES-ambities, zeker als onderdeel van de energietransitie in zijn geheel. “De beperkte netcapaciteit in Nederland vraagt om sturing en we moeten daarbij breder kijken dan alleen de RES. Ook industrie en mobiliteit verduurzamen en we zitten middenin de warmtetransitie. Dit heeft impact op hetzelfde energienet. Een integrale planning is nodig voor een haalbare en betaalbare energietransitie en dit kan alleen als ook concreet is welke plannen in het verschiet liggen. De nationale en regionale plannen zouden moeten dienen als blauwdruk in subsidies en vergunningsprocedures om regie te bewaken.” 

“Samen met de landelijke netbeheerder TenneT zijn we uitgebreid aan het bekijken waar we het eerst aan de slag moeten, waar op de lange termijn en waar helemaal niet. Deze prioriteringsafstemming pakken we graag samen met de regionale overheden op. Voor regionale overheden ligt er wat ons betreft meer een regierol. Zodat besluiten concreet worden en we hier gezamenlijk op tijd op kunnen anticiperen en onze besluiten worden meegewogen in vergunningstrajecten. Daarbij is de afweging in keuzes natuurlijk breder dan alleen het net. Ook het maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke inpassing spelen mee.”

Naar een haalbare en betaalbare RES 1.0 

Download de onderstaande pdf voor meer inzicht in de totstandkoming van een RES en welke stappen wij als netbeheerder samen met de regio’s nemen om te komen tot een haalbare en betaalbare RES 1.0.

Benieuwd naar de uitdagingen die we per regio zijn tegengekomen? Bekijk de interviewreeks ‘Lessen uit de RES’en’.