Terug naar overzicht

Halfjaarbericht 2019

25 jul. 2019

Klimaatdoelstelling duurzaam op land ambitieus en haalbaar

In 2030 wordt ten minste 35 TWh (terawattuur) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land geproduceerd. Dat is de afspraak in het Klimaatakkoord. Deze ambitieuze doelstelling is haalbaar en betaalbaar, mits een aantal regelingen wordt aangepast en er meer sturing en focus komt. Zo steunt Enexis Groep de komst van een transportindicatie. Daarnaast pleit het netwerkbedrijf bij de publicatie van de halfjaarcijfers ervoor om de geldigheidsduur van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)-beschikking beter te laten aansluiten bij de daadwerkelijke realisatietermijn van duurzame energieprojecten. Enexis Netbeheer zal de netten waar nodig zoveel mogelijk verzwaren; tegelijkertijd is er meer tijd nodig om alle zonneparken te kunnen aansluiten.

Geldigheidsduur SDE-beschikking beter afstemmen op realisatietermijnen

De doelstelling van 35 TWh uit het Klimaatakkoord komt overeen met ongeveer 40.000 voetbalvelden met zonnepanelen. Een enorme hoeveelheid, maar met de zonne- en windparken die momenteel in beeld zijn is het volgens Enexis Groep mogelijk om de klimaatdoelstelling voor grootschalige duurzame elektriciteit te realiseren. Om snelheid te maken en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden, moet het bestaande energienetwerk zo goed mogelijk benut worden. Ook is het belangrijk dat nieuwe investeringen in de netten beter voorspelbaar worden. Daarom steunt Enexis Groep de ’transportindicatie’ bij de SDE-beschikking, waarbij subsidie afhankelijk wordt gemaakt van de bestaande netcapaciteit. Deze zou bij voorkeur bij de komende najaar-ronde van de SDE moeten ingaan. Ook zou de geldigheidsduur van de SDE-beschikking volgens het netwerkbedrijf beter moeten aansluiten bij de doorlooptijd van de complete realisatie van project en aansluiting. Zo blijft de subsidiebeschikking ook geldig voor projecten die op korte termijn niet aangesloten kunnen worden door beperkte netcapaciteit. Dit voorkomt dat projecten tussentijds van wachtlijsten worden afgehaald omdat de beschikking is verlopen en komt de voorspelbaarheid van netinvesteringen ten goede.

Sturing vanuit de Regionale Energie Strategieën (RES)

Bij het plannen van investeringen in het net spelen de Regionale Energie Strategieën – die op dit moment ontwikkeld worden – een rol van betekenis. In de RES komt data van marktpartijen, netbeheerders en overheden samen in één kaart. Zo ontstaat een goed beeld van mogelijke locaties voor de opwek van zonne- en windenergie. Wanneer tijdig bekend is waar uiteindelijk opweklocaties gerealiseerd gaan worden, kan de netbeheerder de infrastructuur dusdanig aanpassen dat het uiteindelijke eindbeeld gerealiseerd kan worden.

Focus op klimaatdoelstellingen

Om de energievoorziening betaalbaar te houden, ziet Enexis Groep toekomst in een mix van duurzame elektronen én groene moleculen. Een doeltreffende inrichting van subsidieregelingen is hierbij noodzakelijk. Niet vanuit de gedachte ‘hoe meer hoe beter’, maar met het doel om de afgesproken 35 TWh uit het Klimaatakkoord te behalen en de daarvoor benodigde innovaties te stimuleren. Bijvoorbeeld voor energieopslag en het omzetten van elektriciteit in waterstof. Op die manier wordt maatschappelijk geld benut voor de ontwikkeling van een slimme energiemix met zonne- en windparken, warmte én duurzame gassen. En omdat de huidige gasinfrastructuur geschikt is voor het transport van duurzame gassen, blijft de energievoorziening ook op lange termijn betaalbaar.

Investeringen in de elektriciteitsnetten nemen met ruim 20% toe

De transitie naar de energievoorziening van de toekomst vraagt om hoge investeringen in de netten. In het eerste halfjaar van 2019 investeerde Enexis Netbeheer € 261 miljoen in de netten, een stijging van € 44 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Hiervan was het grootste deel, € 171 miljoen, ten behoeve van de elektriciteitsnetten. Een stijging van € 35 miljoen ten opzichte van vorig jaar.

De omzet steeg met € 20 miljoen naar € 738 miljoen; het resultaat na belastingen komt uit op € 119 miljoen. De financieel solide positie (Standard & Poor’s A+/A-1/Stable en Moody’s Aa3/P-1/Stable) is een belangrijk fundament voor de toekomst.