Energie om te veranderen

Jaarverslag 2016

Kerncijfers

Netto-omzet

In miljoenen euro’s

1.353 2015
1.376 2016
1376

Resultaat na belastingen

In miljoenen euro’s

223 2015
207 2016
207

Balanstotaal

In miljoenen euro’s

7.079 2015
7.284 2016
7284

Aantal Personeelsleden

4.299 2015
4.390 2016
4390

DART-rate Enexis

0,33 2015
0,17 2016
0,17

Bevlogenheid medewerkers

8,0 2015
7,9 2016
7,9

Investering in de netten

In miljoenen euro’s

377 2015
384 2016
384

Uitvalduur Gas

In seconden

78 2015
45 2016
45

uitvalduur elektriciteit

In minuten

14,2 2015
15,2 2016
15,2

CO2-voetafdruk

Bruto voetafdruk eigen emissie

121.077 2015
152.467 2016
152467

Bericht van de
raad van bestuur

In Nederland is energie vanzelfsprekend. Onze medewerkers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor een betrouwbare en veilige energievoorziening. Zeker nu deze steeds duurzamer wordt en de wensen van klanten veranderen. CEO Peter Vermaat (links) en CFO Maarten Blacquière (rechts) kijken terug op de initiatieven in 2016.

Hoogtepunten 2016

Safety Award voor BAM Zuid

Safety Award voor BAM Zuid

Veiligheid van eigen medewerkers is voor ons net zo belangrijk als de veiligheid van medewerkers van aannemers die voor ons werken. Wij stellen hoge veiligheidseisen en helpen om de veiligheid te verbeteren. Jaarlijks reiken wij, zowel intern als extern, awards uit. In 2016 ging de Enexis Contractor Safety Award naar BAM Zuid, de aannemer die het beste presteert op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Hoe wij veilig werken Lees verder
Besparen met de buurt

Besparen met de buurt

In 2016 zijn 65 nieuwe wijken gestart om samen energie te besparen. Met lokale energiecoöperaties stellen we teams samen van gemotiveerde buurtbewoners. Het buurtteam gaat met bewoners in gesprek over dubbel glas, isolatie, zonnepanelen. Inmiddels hebben 165 buurkracht-buurten samen ruim 1,3 miljoen kWh stroom en ruim 450 ton m3 gas bespaard. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van circa 300 huishoudens per jaar.

Meer over Buurkracht Lees verder
Realtime energie volgen

Realtime energie volgen

Om de vraag en het aanbod van energie realtime te volgen, voegen we ICT toe aan onze stations. Met Distributie Automatisering (DA) kunnen we energienetten op afstand bedienen en storingen sneller oplossen. We hebben in 2016 circa 400 stations voorzien van distributieautomatisering en gaan hiermee nog door tot 2020. In 2016 deden we ook pilots met Distributie Automatisering Light.

Meer over DA Meer over DA
Acht meters per minuut

Acht meters per minuut

Begin 2015 is de grootschalige aanbieding van slimme meters van start gegaan. Een logistieke operatie van formaat. Op de topsnelheid in 2016 plaatste Enexis elke minuut acht slimme meters. Met de slimme meter kunnen klanten eenvoudig inzicht krijgen in hun energieverbruik, wat de eerste stap kan zijn naar energiebesparing. Eind 2016 was de meter al geïnstalleerd bij ruim één miljoen huishoudens.

Meer over onze service Meer over onze service
Verduurzamen begint bij onszelf

Verduurzamen begint bij onszelf

Wij willen het goede voorbeeld geven door ons eigen energieverbruik te reduceren, te verduurzamen en dit actief uit te dragen. In 2016 namen we onder meer maatregelen om onze CO2-uitstoot te beperken. Bijvoorbeeld door minder gebruik van onze bedrijfswagens en minder woon-werkverkeer. Ook de verduurzaming van onze kantoorgebouwen had een positief effect op onze CO2-uitstoot. In 2016 is voor de verwarming van onze kantoren minder gas verbruikt.

Ons goede voorbeeld Ons goede voorbeeld

Hoe we waarde creëren en delen

Onze stakeholders hebben verschillende behoeften. We verdiepen ons in wat ze nodig hebben en in de verwachtingen. Zo kunnen we waarde creëren. Samen hebben we materiële thema’s bepaald als input voor onze strategie. Ter illustratie hieronder een aantal stakeholderquotes en visies ten aanzien van deze thema's.

onze stakeholders

Pim van Kilsdonk, Efteling

Een stroomstoring onderbreekt het sprookje

“In 2020 willen we minimaal 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen in de Efteling. We openen daarom regelmatig nieuwe attracties en ons bungalowpark Bosrijk is uitgebreid. Elke dag bouwen we op de leveringszekerheid van Enexis. Want ga maar na: een stroomstoring onderbreekt het sprookje dat we onze gasten willen bieden. Toen we aanliepen tegen de grenzen van de stroomcapaciteit, gingen we in gesprek met Enexis. Onze vraag voor uitbreiding was niet standaard, we hebben Enexis wat uit de comfortzone gehaald. Maar het bedrijf heeft laten zien niet zozeer in producten te denken, maar vooral vanuit onze behoefte. En uiteindelijk gaat het daar ook om: Enexis heeft de kennis. Hoe het bedrijf die voor ons inzet, maakt niet zoveel uit. Zolang wij maar kunnen uitgaan van voldoende stroom voor de toekomst. We overwegen ook oplossingen voor duurzame energie, maar die komen qua volume en opwekking nog niet overeen met onze behoeftes. De beleving door onze gasten staat voorop, daaraan doen we geen concessies. Je zult echt geen zonnepaneel op het dak van het huisje van Roodkapje zien.”

Pim van Kilsdonk

Adjunct-directeur techniek & projecten bij de Efteling

Eef Verhoeven, Voorzitter ondernemingsraad Enexis

Veranderen is voor de één gemakkelijker dan voor de ander

“Enexis investeert volop in digitalisering, innovatie en efficiëntere werkprocessen om een krachtige bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. Maar hierdoor verandert ook het werk van veel collega’s. Wij vinden het essentieel dat Enexis alle medewerkers vroegtijdig betrekt bij de reis die we gaan maken. De organisatie doet een beroep op het verandervermogen. Veranderen is echter voor de één nu eenmaal gemakkelijker dan voor de ander. Als Ondernemingsraad benadrukken we oog te hebben voor collega’s die verandering moeilijk vinden. Bijvoorbeeld door medewerkers tijdig mee te nemen in het nut en de noodzaak van strategische plannen en de gevolgen voor hun functies helder te maken, zodat ze hierop kunnen anticiperen. Als we van medewerkers verwachten dat ze in beweging komen, moeten ze wel zicht hebben op de toekomstplannen van het bedrijf en voor zichzelf goede kansen en toekomst zien. In 2016 hebben we hierover regelmatig gesproken met de bestuurder. Ook in het kader van de herplaatsing van onze ‘nieuwe’ Endinet-collega’s. Zij verdienden een helder perspectief. De Ondernemingsraad heeft zich sterk gemaakt om Endinet-collega’s van werk naar werk te begeleiden. En dat is voor het grootste deel gelukt. Daar zijn we blij mee. Zeker in tijden van verandering is het een voorrecht dat we onze stem kunnen laten horen. In 2017 zijn er nieuwe OR-verkiezingen en verwachten we dat meer medewerkers – hopelijk ook jong talent en leidinggevenden – hun frisse blik willen werpen op de toekomst van de organisatie én onze collega’s.”

Eef Verhoeven

Voorzitter ondernemingsraad Enexis

Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant en voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Enexis

In beweging om standpunten in te nemen

“Aandeelhouders kijken met een brede blik naar Enexis. Enerzijds hebben we een financieel belang bij een solide toekomst van het bedrijf. Anderzijds kijken we naar het belang voor onze inwoners als het gaat om leveringszekerheid, prijs en de hulp bij het realiseren van de energietransitie. Vanuit de aandeelhouderscommissie maken we hierin gebalanceerde keuzes. Over het resultaat in 2016 zijn we in alle opzichten tevreden. Het financieel resultaat is conform wat we hadden afgesproken en die voorspelbaarheid vinden we belangrijk. Ook over de samenwerking in diverse projecten zijn we content. Enexis vindt aansluiting bij de verschillende accenten die provincies en gemeenten leggen, zoals een slimme laadinfrastructuur in Limburg of zonne-energie in Groningen. In 2016 spraken we intensief over herijking van de strategie; een proces dat door de dynamiek in de energiesector is versneld. Enexis bracht ons letterlijk in beweging om standpunten in te nemen en met elkaar in dialoog te gaan over toekomstscenario’s. Als aandeelhouderscommissie vinden wij het cruciaal om nu nieuwe projecten te starten die helpen om de energietransitie te versnellen. Wij zien dan ook graag dat het Rijk, zoals afgesproken in het nationale Energieakkoord, aanvullende ruimte geeft aan bedrijf en aandeelhouders om de juiste afwegingen te kunnen blijven maken.”

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant en voorzitter van de aandeelhouders­commissie van Enexis

Evert den Boer, CEO Greenchoice

We zijn best verwend in nederland

“In Nederland zijn we best verwend met een hoge betrouwbaarheid van energie. En veel klanten zijn zich waarschijnlijk niet bewust wat daar allemaal voor nodig is. Zeker nu er op steeds meer plaatsen energie wordt opgewekt, is het voor netbeheerders een uitdaging om de energievoorziening op lange termijn betrouwbaar te houden. Greenchoice stimuleert klanten om zelf elektriciteit op te wekken of zich aan te sluiten bij lokale energiecollectieven. We zetten in op de lokale energietransitie en werken daarin graag samen met netbeheerders. Bijvoorbeeld om op wijk- of stadsniveau te verduurzamen en de kosten in toom te houden. Beide partijen hebben daarin hun eigen rol en moeten die ook pakken. Hoewel de discussie over onze rolverdeling soms polariseert, pleit ik ervoor om in samenwerking tot de beste maatschappelijke oplossing te komen. Want uiteindelijk hebben we één gezamenlijk doel: verduurzamen van de energievoorziening mét eenzelfde hoge mate van betrouwbaarheid.”

Evert den Boer

CEO Greenchoice

Financiële situatie van Enexis positief beïnvloed in 2016

Financiële situatie van Enexis positief beïnvloed in 2016

Door de aankoop van Endinet en de overdracht van de netwerkgebieden Friesland en Noordoostpolder werd de financiële situatie van Enexis in 2016 positief beïnvloed. Ondanks een aantal incidentele kostenposten zijn de winstverwachtingen waargemaakt. In 2016 realiseerde Enexis een nettowinst van 207 miljoen euro. De totale bedrijfskosten zijn in 2016 met gestegen tot 836 miljoen euro. Deze kostenstijging is met name het gevolg van hogere afschrijvingskosten en waardeverminderingen, hogere personeelskosten en hogere kosten voor uitbesteed werk, materialen en andere externe kosten. De lange termijn credit ratings van Enexis Holding N.V. en Enexis B.V. zijn in 2016 herbevestigd door beide rating agencies. De credit rating, afgegeven door Moody’s, bleef ongewijzigd op Aa3 met stable outlook. De rating afgegeven door Standard & Poor’s (S&P) werd gehandhaafd op A+ met een stable outlook.

Annabelle van Roosmalen, Afdelingshoofd netbeheer staatstoezicht op de mijnen

Het gasnetwerk moet tot de laatste dag veilig zijn

“Netbeheerders moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van het net op peil blijft om de veiligheid daarvan nu en voor de toekomst te waarborgen. Als toezichthouder voeren wij risicoanalyse gebaseerde themainspecties uit om dit doel zeker te stellen. In de komende jaren richten we ons daarbij steeds meer op maatwerk, zodat de zaken die specifiek aandacht verdienen bij Enexis ook bij een inspectie nadrukkelijker aan bod komen. We gaan regelmatig in overleg met gasnetbeheerders, onder meer over het voorkomen van graafschade. Het is belangrijk dat netbeheerders doen wat ze kunnen om graafschades te voorkomen, zoals het hebben van een graafschade preventieafdeling. Alle risicovolle graafwerkzaamheden moeten hier gevolgd worden, ook werkzaamheden van de netbeheerder zelf. Wij zien dat bij incidenten steeds eerder de brandweer wordt ingeschakeld. Een positieve ontwikkeling die de veiligheid ten goede komt. In het kader van de energietransitie is in 2016 het afschaffen van gas voor particulieren op de politieke agenda geplaatst, zowel landelijk als lokaal. Voor SodM is van belang dat het gasnetwerk veilig blijft tot de laatste dag dat het gebruikt wordt. Dat betekent dat er in veiligheid moet blijven worden geïnvesteerd. Ik heb er vol vertrouwen in dat Enexis haar rol hierin proactief zal oppakken.”

Annabelle van Roosmalen

Afdelingshoofd netbeheer staatstoezicht op de mijnen

Olof van der Gaag, Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

De energietransitie vraagt meer dan het faciliteren van techniek

“Onze vereniging rust niet voordat 100% van Nederland toegang heeft tot duurzame energie. Een forse ambitie die we alleen kunnen realiseren met een stabiele, betrouwbare energievoorziening als basis. Want mensen durven pas te kiezen voor zonnepanelen, warmtepompen of een elektrische auto als ze weten dat de infrastructuur betrouwbaar is. Enexis moet consumenten, bedrijven en lokale energiecoöperaties dat vertrouwen onverminderd geven. En daar komt nog iets bij: Enexis kan ook de aanjager zijn van alternatieve energieoplossingen. Het bedrijf heeft de kennis, data en inzichten om gemeenten en marktpartijen bijeen te brengen en gezamenlijk een duurzame marsroute uit te zetten. In welke wijken is het energienet binnenkort aan vervanging toe en welke oplossingen van onze leden zijn daarvoor potentieel interessant? Op dit moment zit de wetgeving netbeheerders nog wel eens in de weg om de slimste oplossing aan te bieden, maar daar komt hopelijk snel verandering in. Want de energietransitie gaat verder dan techniek. We moeten de krachten bundelen om Nederland te inspireren en enthousiast te maken voor duurzame energie.”

Olof van der Gaag

Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Ada Kruiter, Groninger Energie Koepel

Zonneweides en zonnedaken aanleggen op slimme locaties

“Het lokaal opwekken van duurzame energie stimuleren wij. Daarom helpen wij dorpsverenigingen en energiecoöperaties bij hun plannen. Bijvoorbeeld in het aardbevingsgebied in Groningen waar diverse succesvolle initiatieven lopen. Onze verbinding met Enexis zorgt daarbij voor een krachtige versnelling. De lijntjes zijn kort en Enexis staat open voor allerlei ideeën. Door kennis te delen en het bewustzijn van inwoners te vergroten, zien we dat energie-initiatieven in de volgende fase van ontwikkeling terecht komen. En het mooie: het slaat ook over in het niet-bevingsgebied in Groningen. De hoge aansluitkosten op het net zijn voor coöperaties nog wel eens een struikelblok. Het maakt de businesscase in sommige gevallen flinterdun. Wat ons helpt, is als Enexis meezoekt naar locaties met een goedkopere aansluiting. Als we Enexis in een nog eerder stadium betrekken bij opwekprojecten, kunnen zonneweides en zonnedaken op slimme locaties worden aangelegd en wordt het net evenwichtig gebruikt. En wij kunnen Enexis dan weer helpen om hun programma Buurkracht kracht bij zetten. Opwek- en besparingsprojecten gaan tenslotte hand in hand.”

Ada Kruiter

Groninger Energie Koepel


Materialiteit

Met stakeholders hebben wij materiële onderwerpen geselecteerd die voor hen relevant zijn en impact hebben op Enexis. Over de top 10 materële onderwerpen leggen wij in dit jaarverslag verantwoording af.


Missie

Wij stellen alles in het werk voor een duurzame, betrouwbare en betaalbare energiedistributie.

Strategie

Onze strategie kent vier strategische pijlers: betrouwbaar, betaalbaar, klantgericht en duurzaam. Deze pijlers reflecteren het belang van onze verschillende stakeholders en geven invulling aan onze maatschappelijke taak.

strategymodel

Samenhang met onze strategie

We vinden het belangrijk dat er een duidelijke link is tussen materiële aspecten en onze strategie. Tegelijkertijd willen we door actief risicomanagement ook de risico’s beperken die hiermee samenhangen.

MATERIEEL ASPECT STRATEGISCHE RISICO’S Veiligheid Veiligheid medewerkers Publieke veiligheid Betrouwbaarheid energievoorziening Energienet niet tijdig aangepast voor energietransitie Verduurzaming energievoorziening Energiewetgeving belemmert faciliteren van de energietransitie Klanttevredenheid Innovatie Verandervermogen organisatie Ontoereikend verandervermogen organisatie voor realisatie energie- en digitale transitie Toegankelijke energievoorziening Ongeautoriseerde toegang tot systemen en data (privacy en security) Economische performance Onvoldoende wendbaarheid in snelheid en kosten van het ict-landschap Transportkosten ter discussie Kredietrisico Compliance met wet- en regelgeving Niet-compliant zijn met diverse wetgeving Impact eigen bedrijfsvoering STRATEGIE 2016 BETROUWBAAR DUURZAAM KLANTGERICHT BETAALBAAR

Doelstellingen en prestaties

Swipe om de tabel te bekijken Swipe om de tabel te bekijken
KPI Doelstelling 2016 Realisatie 2016 Doelstelling 20176
Bevlogenheid medewerkers (en Samenwerking)1,2 8,0 7,9 2 van de 2 in Q4 ≥ deeltarget
DART-rate Enexis ≤ 0,32 0,17 ≤ 0,22
DART-rate derden1 ≤ 0,67 0,86 ≤ 0,67
Betrouwbaar
Jaarlijkse uitvalduur elektriciteit (JUD) ≤ 22,4 minuten 15,2 minuten ≤ 20,5 minuten
Het aantal stations dat in 2017 wordt voorzien van distributieautomatisering (DA)7 - - ≥ 350 stations
Betaalbaar
Beïnvloedbare kosten en opbrengsten3 ≤ EUR 368 mln EUR 358 mln ≤ EUR 403 mln
Klantgericht
Customer effort scores (CES)1,4 ≥ 5 van de 6 customer effort scores Q4 2016 ≤ deeltarget 1 van de 6 ≥ 4 van de 5 customer effort scores Q4 2017 ≤ deeltarget
Aanbieding Slimme Meters ≥ 392.500 adressen 404.468 adressen ≥ 459.000 adressen
Plaatsing Slimme Meters ≥ 90% 90,5% ≥ 90%
Duurzaam
Aantal nieuwe Buurkracht-buurten1 ≥ 65 buurten 65 ≥ 60 buurten
CO2-reductie leasewagens en gedeclareerde kilometers1,5 ≥ 4% reductie t.o.v. score 2014 1,8% ≥ 6% reductie t.o.v. score 2014
De binnen Buurkracht geregistreerde CO2-besparing door maatregelen bedraagt eind 2017 ≥ 3.000.000 kg CO2 (o.b.v. aantal maatregelen x gemiddelde besparing)7 - - ≥ 3,0 mln kg CO2-reductie eind 2017
Stakeholder engagement (3 mijlpalen met als einddoel concrete energieplannen met stakeholders)7 - - 3 mijlpalen behaald
 1. Cijfers zijn exclusief Endinet.
 2. Bevlogenheid: een van de vragen is veranderd van: “Ik lever met mijn werk een nuttige bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van Enexis’’ naar “Ik lever met mijn werk een bijdrage aan de bedrijfsdoelstellingen van Enexis’’. Samenwerking vanaf 2017 gerapporteerd. Voor 2017: deeltarget Bevlogenheid ≥ 8,2; deeltarget Samenwerking ≥ 7,0.
 3. Enexis B.V. Voor 2017: Enexis Netbeheer (incl. staven).
 4. Standaard aansluitingen, maatwerkaansluitingen, klantenservice telefonie, enexis.nl, klachten & claims, storingen informatie.
 5. In vergelijking met 2015 wordt deze KPI in 2016 berekend exclusief stagiaires en WEP’ers en zijn voertuigen met een grijs kenteken uitgesloten van deze meting.
 6. Herijking van onze strategie leidt ook tot een verschuiving van onze focus en doelstellingen in 2017.
 7. De doelstellingen en prestaties in het verslagjaar 2016 zijn gebaseerd op de huidige missie en strategie; derhalve geen doelstelling 2016 en realisatie 2016 voor deze KPI’s.

Waardecreatie­model

Het waardecreatiemodel laat zien welke input we gebruiken, op welke manier we hier vervolgens zelf waarde aan toevoegen om er voor te zorgen dat de output voor onze stakeholders vervolgens zoveel mogelijk waarde oplevert.

InputWaarde creëren en toevoegen is een continu proces. Dit kunnen wij zeker niet alleen. Om de toegevoegde waarde voor onze stakeholders steeds verder te ­optimaliseren gaan wij regelmatig samen met hen in dialoog. Ter illustratie hieronder een aantal stakeholderquotes en visies uit deze dialoog.

Pim van Kilsdonk, Efteling

Een stroomstoring onderbreekt het sprookje

“In 2020 willen we minimaal 5 miljoen bezoekers per jaar ontvangen in de Efteling. We openen daarom regelmatig nieuwe attracties en ons bungalowpark Bosrijk is uitgebreid. Elke dag bouwen we op de leveringszekerheid van Enexis. Want ga maar na: een stroomstoring onderbreekt het sprookje dat we onze gasten willen bieden. Toen we aanliepen tegen de grenzen van de stroomcapaciteit, gingen we in gesprek met Enexis. Onze vraag voor uitbreiding was niet standaard, we hebben Enexis wat uit de comfortzone gehaald. Maar het bedrijf heeft laten zien niet zozeer in producten te denken, maar vooral vanuit onze behoefte. En uiteindelijk gaat het daar ook om: Enexis heeft de kennis. Hoe het bedrijf die voor ons inzet, maakt niet zoveel uit. Zolang wij maar kunnen uitgaan van voldoende stroom voor de toekomst. We overwegen ook oplossingen voor duurzame energie, maar die komen qua volume en opwekking nog niet overeen met onze behoeftes. De beleving door onze gasten staat voorop, daaraan doen we geen concessies. Je zult echt geen zonnepaneel op het dak van het huisje van Roodkapje zien.”

Pim van Kilsdonk

Adjunct-directeur techniek & projecten bij de Efteling

Eef Verhoeven, Voorzitter ondernemingsraad Enexis

Veranderen is voor de één gemakkelijker dan voor de ander

“Enexis investeert volop in digitalisering, innovatie en efficiëntere werkprocessen om een krachtige bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie. Maar hierdoor verandert ook het werk van veel collega’s. Wij vinden het essentieel dat Enexis alle medewerkers vroegtijdig betrekt bij de reis die we gaan maken. De organisatie doet een beroep op het verandervermogen. Veranderen is echter voor de één nu eenmaal gemakkelijker dan voor de ander. Als Ondernemingsraad benadrukken we oog te hebben voor collega’s die verandering moeilijk vinden. Bijvoorbeeld door medewerkers tijdig mee te nemen in het nut en de noodzaak van strategische plannen en de gevolgen voor hun functies helder te maken, zodat ze hierop kunnen anticiperen. Als we van medewerkers verwachten dat ze in beweging komen, moeten ze wel zicht hebben op de toekomstplannen van het bedrijf en voor zichzelf goede kansen en toekomst zien. In 2016 hebben we hierover regelmatig gesproken met de bestuurder. Ook in het kader van de herplaatsing van onze ‘nieuwe’ Endinet-collega’s. Zij verdienden een helder perspectief. De Ondernemingsraad heeft zich sterk gemaakt om Endinet-collega’s van werk naar werk te begeleiden. En dat is voor het grootste deel gelukt. Daar zijn we blij mee. Zeker in tijden van verandering is het een voorrecht dat we onze stem kunnen laten horen. In 2017 zijn er nieuwe OR-verkiezingen en verwachten we dat meer medewerkers – hopelijk ook jong talent en leidinggevenden – hun frisse blik willen werpen op de toekomst van de organisatie én onze collega’s.”

Eef Verhoeven

Voorzitter ondernemingsraad Enexis

Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde provincie Noord-Brabant en voorzitter van de aandeelhouderscommissie van Enexis

In beweging om standpunten in te nemen

“Aandeelhouders kijken met een brede blik naar Enexis. Enerzijds hebben we een financieel belang bij een solide toekomst van het bedrijf. Anderzijds kijken we naar het belang voor onze inwoners als het gaat om leveringszekerheid, prijs en de hulp bij het realiseren van de energietransitie. Vanuit de aandeelhouderscommissie maken we hierin gebalanceerde keuzes. Over het resultaat in 2016 zijn we in alle opzichten tevreden. Het financieel resultaat is conform wat we hadden afgesproken en die voorspelbaarheid vinden we belangrijk. Ook over de samenwerking in diverse projecten zijn we content. Enexis vindt aansluiting bij de verschillende accenten die provincies en gemeenten leggen, zoals een slimme laadinfrastructuur in Limburg of zonne-energie in Groningen. In 2016 spraken we intensief over herijking van de strategie; een proces dat door de dynamiek in de energiesector is versneld. Enexis bracht ons letterlijk in beweging om standpunten in te nemen en met elkaar in dialoog te gaan over toekomstscenario’s. Als aandeelhouderscommissie vinden wij het cruciaal om nu nieuwe projecten te starten die helpen om de energietransitie te versnellen. Wij zien dan ook graag dat het Rijk, zoals afgesproken in het nationale Energieakkoord, aanvullende ruimte geeft aan bedrijf en aandeelhouders om de juiste afwegingen te kunnen blijven maken.”

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde provincie Noord-Brabant en voorzitter van de aandeelhouders­commissie van Enexis

Evert den Boer, CEO Greenchoice

We zijn best verwend in nederland

“In Nederland zijn we best verwend met een hoge betrouwbaarheid van energie. En veel klanten zijn zich waarschijnlijk niet bewust wat daar allemaal voor nodig is. Zeker nu er op steeds meer plaatsen energie wordt opgewekt, is het voor netbeheerders een uitdaging om de energievoorziening op lange termijn betrouwbaar te houden. Greenchoice stimuleert klanten om zelf elektriciteit op te wekken of zich aan te sluiten bij lokale energiecollectieven. We zetten in op de lokale energietransitie en werken daarin graag samen met netbeheerders. Bijvoorbeeld om op wijk- of stadsniveau te verduurzamen en de kosten in toom te houden. Beide partijen hebben daarin hun eigen rol en moeten die ook pakken. Hoewel de discussie over onze rolverdeling soms polariseert, pleit ik ervoor om in samenwerking tot de beste maatschappelijke oplossing te komen. Want uiteindelijk hebben we één gezamenlijk doel: verduurzamen van de energievoorziening mét eenzelfde hoge mate van betrouwbaarheid.”

Evert den Boer

CEO Greenchoice

Financiële situatie van Enexis positief beïnvloed in 2016

Financiële situatie van Enexis positief beïnvloed in 2016

Door de aankoop van Endinet en de overdracht van de netwerkgebieden Friesland en Noordoostpolder werd de financiële situatie van Enexis in 2016 positief beïnvloed. Ondanks een aantal incidentele kostenposten zijn de winstverwachtingen waargemaakt. In 2016 realiseerde Enexis een nettowinst van 207 miljoen euro. De totale bedrijfskosten zijn in 2016 met gestegen tot 836 miljoen euro. Deze kostenstijging is met name het gevolg van hogere afschrijvingskosten en waardeverminderingen, hogere personeelskosten en hogere kosten voor uitbesteed werk, materialen en andere externe kosten. De lange termijn credit ratings van Enexis Holding N.V. en Enexis B.V. zijn in 2016 herbevestigd door beide rating agencies. De credit rating, afgegeven door Moody’s, bleef ongewijzigd op Aa3 met stable outlook. De rating afgegeven door Standard & Poor’s (S&P) werd gehandhaafd op A+ met een stable outlook.

Annabelle van Roosmalen, Afdelingshoofd netbeheer staatstoezicht op de mijnen

Het gasnetwerk moet tot de laatste dag veilig zijn

“Netbeheerders moeten er voor zorgen dat de kwaliteit van het net op peil blijft om de veiligheid daarvan nu en voor de toekomst te waarborgen. Als toezichthouder voeren wij risicoanalyse gebaseerde themainspecties uit om dit doel zeker te stellen. In de komende jaren richten we ons daarbij steeds meer op maatwerk, zodat de zaken die specifiek aandacht verdienen bij Enexis ook bij een inspectie nadrukkelijker aan bod komen. We gaan regelmatig in overleg met gasnetbeheerders, onder meer over het voorkomen van graafschade. Het is belangrijk dat netbeheerders doen wat ze kunnen om graafschades te voorkomen, zoals het hebben van een graafschade preventieafdeling. Alle risicovolle graafwerkzaamheden moeten hier gevolgd worden, ook werkzaamheden van de netbeheerder zelf. Wij zien dat bij incidenten steeds eerder de brandweer wordt ingeschakeld. Een positieve ontwikkeling die de veiligheid ten goede komt. In het kader van de energietransitie is in 2016 het afschaffen van gas voor particulieren op de politieke agenda geplaatst, zowel landelijk als lokaal. Voor SodM is van belang dat het gasnetwerk veilig blijft tot de laatste dag dat het gebruikt wordt. Dat betekent dat er in veiligheid moet blijven worden geïnvesteerd. Ik heb er vol vertrouwen in dat Enexis haar rol hierin proactief zal oppakken.”

Annabelle van Roosmalen

Afdelingshoofd netbeheer staatstoezicht op de mijnen

Olof van der Gaag, Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

De energietransitie vraagt meer dan het faciliteren van techniek

“Onze vereniging rust niet voordat 100% van Nederland toegang heeft tot duurzame energie. Een forse ambitie die we alleen kunnen realiseren met een stabiele, betrouwbare energievoorziening als basis. Want mensen durven pas te kiezen voor zonnepanelen, warmtepompen of een elektrische auto als ze weten dat de infrastructuur betrouwbaar is. Enexis moet consumenten, bedrijven en lokale energiecoöperaties dat vertrouwen onverminderd geven. En daar komt nog iets bij: Enexis kan ook de aanjager zijn van alternatieve energieoplossingen. Het bedrijf heeft de kennis, data en inzichten om gemeenten en marktpartijen bijeen te brengen en gezamenlijk een duurzame marsroute uit te zetten. In welke wijken is het energienet binnenkort aan vervanging toe en welke oplossingen van onze leden zijn daarvoor potentieel interessant? Op dit moment zit de wetgeving netbeheerders nog wel eens in de weg om de slimste oplossing aan te bieden, maar daar komt hopelijk snel verandering in. Want de energietransitie gaat verder dan techniek. We moeten de krachten bundelen om Nederland te inspireren en enthousiast te maken voor duurzame energie.”

Olof van der Gaag

Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie

Ada Kruiter, Groninger Energie Koepel

Zonneweides en zonnedaken aanleggen op slimme locaties

“Het lokaal opwekken van duurzame energie stimuleren wij. Daarom helpen wij dorpsverenigingen en energiecoöperaties bij hun plannen. Bijvoorbeeld in het aardbevingsgebied in Groningen waar diverse succesvolle initiatieven lopen. Onze verbinding met Enexis zorgt daarbij voor een krachtige versnelling. De lijntjes zijn kort en Enexis staat open voor allerlei ideeën. Door kennis te delen en het bewustzijn van inwoners te vergroten, zien we dat energie-initiatieven in de volgende fase van ontwikkeling terecht komen. En het mooie: het slaat ook over in het niet-bevingsgebied in Groningen. De hoge aansluitkosten op het net zijn voor coöperaties nog wel eens een struikelblok. Het maakt de businesscase in sommige gevallen flinterdun. Wat ons helpt, is als Enexis meezoekt naar locaties met een goedkopere aansluiting. Als we Enexis in een nog eerder stadium betrekken bij opwekprojecten, kunnen zonneweides en zonnedaken op slimme locaties worden aangelegd en wordt het net evenwichtig gebruikt. En wij kunnen Enexis dan weer helpen om hun programma Buurkracht kracht bij zetten. Opwek- en besparingsprojecten gaan tenslotte hand in hand.”

Ada Kruiter

Groninger Energie Koepel


Strategische richting

Vanuit onze kerntaak om te zorgen voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening willen we onze bijdrage aan een transitie naar een duurzame energievoorziening vergroten. Daarom zijn we in gezamenlijkheid met onze stakeholders een proces gestart onze huidige strategie te herijken. De uitkomsten van deze stakeholderdialoog waren input voor het bepalen van de strategische richting en de strategische doelen:

 • Onze netten en dienstverlening zijn tijdig gereed voor de veranderingen in de energiewereld.
 • Onze energievoorziening is betrouwbaar.
 • Onze dienstverlening is excellent met als gevolg een hoge klanttevredenheid en verlaging van de kosten.
 • We realiseren samen met lokale partners de Nederlandse doelen ten aanzien van duurzame opwek en energiebesparing.
 • We realiseren innovatieve, schaalbare oplossingen die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen.
Terug naar begin Terug naar begin